(aukcija) Nabavka usluga podrške/održavanja DMP platforme za potrebe Lutrije BiH

Datum objave: 08.02.2021. 12:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

523-1-2-4-3-22/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.
IDB/JIB 4200496180007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nihad Fočo
Adresa Mehmeda Spahe 11
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 483-015
Faks (033) 223-001
Elektronska pošta nihad.foco@lutrijabih.ba
Internet adresa www.lutrijabih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Podrška/održavanje DMP platforme za potrebe Lutrije BiH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Podrška/održavanje DMP platforme za potrebe Lutrije BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72261000-2 Usluge podrške programa


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

81200,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na adresi odabranog ponuđača

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

6 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači trebaju u ponudi dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj
su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju
profesionalnu djelatnost

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da glavni bankarski račun ponuđača nije blokiran u zadnjih 6 (šest) mjeseci ili od
početka poslovanja ako je ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od 6 (šest) mjeseci od dana objave
Obavještenja o nabavci

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

1. Uspješno izvršen jedan (1) ugovor iz oblasti implementacije i prilagođavanja Oracle data menagement platformi na cloud
okruženju u prethodne 3 (tri) godine, računajući od Objave obavještenja za predmetnu nabavku, u vrijednosti jednakoj ili
većoj od 70.000,00 KM bez uračunatog PDV-a,
2. Da ponuđač posjeduje certifikate za zadovoljenje međunarodnih standarda; informacijske sigurnosti ISO 27001 i
upravljanja sistemom kvalitete ISO 9001,
3. Da ponuđač raspolaže sa tehničkim osobljem koji će biti angažovani na poslovima implementacije rješenja, i to:
a. Voditelj projekta jedan izvršilac, mora imati: završenu VSS, najmanje pet godina iskustva na poslovima upravljanja
projektima, certifikat za vođenje projekata kao što je PMP (Project Management Profesional) i iskustvo u vođenju najmanje
jednog projekta čija nabavna vrijednost prelazi 70.000 KM u posljednje tri godine i to na poziciji voditelja projekta,
b. Specijalist za implementaciju Oracle DMP platforme/rješenja, jedna izvršioc, mora imati najmanje dvije godine
radnog iskustva na implementaciji ponuđenog rješenja, certifikat kojim dokazuje poznavanje implementacije Oracle DMP
platforme i iskustvo u implementaciji najmanje dva projekta sličnog po veličini i funkcionalnosti predmetu nabavke u
posljednje tri godine
c. Q/A specijalist, dva izvršioca, najmanje jedan implementiran projekat u polju Q/A analize sistema
d. Voditelj obuke korisnika – jedan izvršilac, mora imati najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima obuke
korisnika.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne


III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.02.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Mehmeda Spahe 11, Sarajevo
Datum i vrijeme 24.02.2021. 12:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti poštom ili lično u Odjeljenje nabave Lutrije BiH,Mehmeda Spahe
11/II,Sarajevo,najkasnije do 24.02.2021. godine u 12.00 sati sa naznakom "Ponuda po javnoj nabavci - otvoreni postupak
br.009/21 )-NE OTVARAJ"

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
523-1-2-4-3-22/21
PODIJELI: