(aukcija) Nabavka usluga popravke i održavanja voznog parka u vlasništvu institucija BPK Goražde

Datum objave: 09.03.2021. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

978-1-2-1-3-10/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
IDB/JIB 4245022440001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Emir Sijerčić
Adresa 1. slavne višegradske brigade 2A
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 221-212
Faks (038) 224-161
Elektronska pošta eka@bpkg.gov.ba
Internet adresa www.bpkg.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Bosansko-podrinjski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Da

I 6.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
1 VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE 4245022440001
2 MINISTARSTVO ZA PRIVREDU BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE 4245022520005
3 MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE BPK GORAŽDE 4245013020008
4 MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE 4245038360008
5 MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE 4245022870006
6 MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE 4245023090004
7 DIREKCIJA ROBNIH REZERVI BPK-A GORAŽDE 4245023410009
8 KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE BPK GORAŽDE 4245039410009
9 KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE BPK-A GORAŽDE 4245023500008
10 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE 4245023680006


ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge popravke i održavanja voznog parka u vlasništvu institucija BPK Goražde

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Ponovni postupak nabavke usluga popravke i održavanja voznog parka u vlasništvu institucija Bosansko-podrinjskog kantona
GOražde

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U Goraždu, u sjedištima ugovornih organa

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2021. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto
Ul. 1. slavne višegradske brigade 2a - u zgradi Vlade Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde
Datum i vrijeme 31.03.2021. 09:05

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
978-1-2-1-3-10/21
PODIJELI: