(aukcija) Nabavka usluga prevoza učenika JU OŠ Hasan Turčalo Brzi Ilovača

Datum objave: 15.03.2021. 15:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

816-7-2-1-3-1/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "HASAN TURČALO BRZI" ILOVAČA
IDB/JIB 4245007990003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Omer Salković
Adresa Ilovača bb
Poštanski broj 73208 Ilovača (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 824-022
Faks (038) 824-022
Elektronska pošta osbrzi@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Bosansko-podrinjski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga prevoza učenijka JU OŠ "Hasan Turčalo Brzi" Ilovača

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga prevoza učenika JU OŠ "Hasan Turčalo Brzi" Ilovača na period do kraja nastavne godine.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

teritorija naselja Ilovača i Osanica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2021. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU OŠ "Hasan Turčalo Brzi" Ilovača bb 73208 Ilovača
Datum i vrijeme 31.03.2021. 14:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije vezane za ovaj postupak mogu se dobiti na telefon broj:038/824-022 kontakt osoba je Šemso
Aganspahić.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
816-7-2-1-3-1/21
PODIJELI: