(aukcija) Nabavka usluga produkcije i organizacije reklamnih aktivnosti putem klubova iz fudbalske BH Telecom Premijer lige BiH

Datum objave: 25.07.2017. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

523-1-2-126-3-68/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.
IDB/JIB 4200496180007
Kontakt osoba Nihad Fočo
Adresa Mehmeda Spahe 11
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 568-605
Faks (033) 223-001
Elektronska pošta nihad.foco@lutrija-bih.ba
Internet adresa www.lutrijabih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Produkcija i organizacija reklamnih aktivnosti putem klubova iz fudbalske BH Telecom Premijer lige BiH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Produkcija i organizacija reklamnih aktivnosti putem klubova iz fudbalske BH Telecom Premijer lige BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 92111230-3 Produkcija propagandnih filmova
Dodatni predmet(i) 79342200-5 Usluge reklamiranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

150000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gradovi u FBiH

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači trebaju u ponudi dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj
su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju
profesionalnu djelatnost

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da ponuđač ne posluje sa gubitkom u 2016. godini, odnosno od početka poslovanja ako je ponuđač registriran, odnosno
počeo sa radom prije manje od 12 mjeseci od dana objave Obavještenja o nabavci

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne zahtijeva se

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.8.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.8.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto Mehmeda Spahe 11, Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti poštom ili lično u Odjeljenje nabave Lutrije BiH,Mehmeda Spahe
11/II,Sarajevo,najkasnije do 10.08.2017. godine u 12.00 sati sa naznakom "Ponuda po javnoj nabavci - otvoreni postupak
br.133/17-NE OTVARAJ"

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
523-1-2-126-3-68/17
PODIJELI: