(aukcija) Nabavka usluga proširenja javne rasvjete u urbanim zonama

Datum objave: 28.06.2017. 12:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

375-7-2-152-3-28/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TEŠANJ
IDB/JIB 4218328550008
Kontakt osoba Nerminka Handzic, Meho Alić
Adresa Trg Alije Izetbegovića 1
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-022
Faks (032) 650-220
Elektronska pošta nabavka@opcina-tesanj.ba
Internet adresa www.opcina-tesanj.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

"Proširenje javne rasvjete u urbanim zonama"

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

"Proširenje javne rasvjete u urbanim zonama"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50232100-1 Usluge održavanja ulične rasvjete


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21300,00II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Teritorija općine Tešanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Finansiranje iz sredstava budžeta Općine Tešanj za 2017.godinu

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

- Aktuelan izvod iz sudskog registra ili bilo koji drugi dokument izdat od strane nadležne institucijen kojim ponuđač
nedvosmisleno dokazuje da je u vrijeme predaje ponude bio registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti;

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U svrhu dokazivanja uslova iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti Izjavu potpisanu
i ovjerenu od strane ponuđača/kandidata koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Anex 4. Izjava ne smije biti starija od
15 dana od dana predaje ponude i
- običnu kopiju Potvrde banke kod koje ponuđač ima otvoren GLAVNI RAČUN (sa naznakom na potvrdi da se radi o glavnom
računu) za poslovanje (na potvrdi naznačiti da se radi o glavnom računu za poslovanje), da račun nije blokiran u posljednjih 6
(šest) mjeseci.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Posjedovanje ili osiguran pristup tehničkoj opremi potrebnoj za realizaciju Ugovora, mogučnost pristupa slijedećoj
tehničkoj opremi:
1. dizalica za rad na visini (jedna) i terensko vozilo (dva);
b) Dokaz ponuđača da će sve robe ugraditi i uslugu izvršiti u skladu sa standardima važećim u BiH;

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.7.2017. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.7.2017. 11:00:00
Adresa i mjesto Općina Tešanj,Trg Alije Izetbegovića 1 Kancelarija broj: 49

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija preuzima se do 08.07.2017.godine (subota) putem Informacionog sistema “E-NABAVKE”, a sve u
skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u
informacionom sistemu “E-NABAVKE” (“Službeni glasnik BiH» broj:90/14 i 53/15).

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
375-7-2-152-3-28/17
PODIJELI: