(aukcija) Nabavka usluga sanitarne sječe slučajnih užitaka

Datum objave: 18.02.2021. 13:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1246-1-2-1-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU NP KOZARA
IDB/JIB 4400672720004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Vinko Kos
Adresa Vuka Karadžića 43
Poštanski broj 79101 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 211-106
Faks (052) 234-640
Elektronska pošta kos.vinko@npkozara.com
Internet adresa www.npkozara.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Jedan lot

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

sanitarna sječa slučajnih užitaka

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

sanitarna sječa slučajnih užitaka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77211400-6 Usluge sječe drveća


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Određeni u finansiskom planu za 2021. g.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

član 46. st. (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) ,JIB, PIB. Licenca za izvođenje
radova u šumarstvu

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

član 47. st. (1) tač. a) i c), Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

član 50. tač. a) ,e), i g), Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.3.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Vuka Karadžića 43, Prijedor
Datum i vrijeme 12.3.2021. 10:15

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

052/211-106, 065/681-707


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Vinko Kos
Adresa Vuka Karadžića 43
Poštanski broj 79101 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 211-106
Faks (052) 234-640
Elektronska pošta kos.vinko@npkozara.com
Internet adresa www.npkozara.comANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Odjeli 1,41,42,44,13,227/1,227/2 GJ Kozara-Mrakovica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva


III Ukupna količina ili obim ugovora
1865

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

64910,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kamionski put, lager

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.3.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.3.2021. 10:15


X Dodatne informacije

na tel 65/681-707


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

sanitara sječa slučajnih užitaka
odjeli 14,16,19,27,28,31,246/2 GJ Kozara-Mrakovica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva


III Ukupna količina ili obim ugovora
1815 m3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

63270,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kamionski put, lager

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.3.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 12.3.2021. 10:15

X Dodatne informacije

na tel 065/681-707


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

sanitarna sječa slučajnih užitaka
odjeli 32,33,35,36,130/1,238,243

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva


III Ukupna količina ili obim ugovora
1860

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

65040,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kamionski put-lager

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.3.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 12.3.2021. 10:15

X Dodatne informacije

kon tel 065/681-707

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1246-1-2-1-3-1/21
PODIJELI: