(aukcija) Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila za potrebe Ministarstva inostranih poslova BiH

Datum objave: 05.03.2021. 12:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

253-1-2-7-3-4/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200950590002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Olivera Nikolić
Adresa Musala 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 281-268
Faks (033) 227-156
Elektronska pošta olivera.nikolic@mvp.gov.ba
Internet adresa www.mfa.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

85000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka servisiranja i održavanja motornih vozila za potrebe Ministarstva inostranih poslova BiH

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Pružanje usluga servisiranja i održavanja motornih vozila za potrebe MVP BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zgrada MVP BIH, Musala br. 2-Velika sala
Datum i vrijeme 30.03.2021. 10:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluga servisiranja i održavanja motornog vozila (Škoda Lot1)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluga servisiranja i održavanja motornog vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

42000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto ugovornog organa, a shodno odredbama Okvirnog sporazuma

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.03.2021. 10:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila (Audi-Lot2)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto ugovornog organa, a shodno odredbama Okvirnog sporazuma

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.03.2021. 10:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila (Volkswagen-Lot3)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto ugovornog organa, a shodno odredbama Okvirnog sporazuma

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.03.2021. 10:15ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila (BMW-Lot4)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto ugovornog organa, a shodno odredbama Okvirnog sporazuma

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.03.2021. 10:15ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila (Renault Master-Lot5)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto ugovornog organa, a shodno odredbama Okvirnog sporazuma

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.03.2021. 10:15

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
253-1-2-7-3-4/21
PODIJELI: