(aukcija) Nabavka usluga servisiranja i održavanja rashladnih uređaja u objektima Centra pošta Sarajevo

Datum objave: 16.02.2021. 12:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-7-2-76-3-24/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Odjeljenje za javne nabavke -Elvir Alibašić, tel: 033/252-804, fax: 033/ 252-
813;e-mail: elvir.alibasic@posta.ba
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge servisiranja i održavanja rashladnih uređaja u objektima Centra pošta Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge servisiranja i održavanja rashladnih uređaja u objektima Centra pošta Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

157

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja ugovora su objekti Centra pošta Sarajevo - Kanton Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do godinu dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Iz vlastitih sredstava " JP BH POŠTA " d.o.o. Sarajevo

III 4. Ograničenja za učešće

“OM TRENDING” d.o.o. Sarajevo

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač mora dostaviti
dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan ili da obezbjedi
posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u
vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju na teritoriji BiH, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi
koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Nije posebno navedena

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

h) U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, Ponuđač je u postupku nabavke usluga servisiranja i
održavanja rashladnih uređaja u objektima CP Sarajevo dužan dostaviti slijedeće dokaze kojima se dokazuje ispunjavanje
uslova iz tačke 2.1. pod c) tenderske dokumentacije:
h.1) Spisak izvršenih Ugovora o izvršenim uslugama koji su predmet nabavke u posljednje dvije godine od dana obavještenja
o nabavci ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije
manje od dvije godine, koji sadrži najmanje jedan Ugovor koji se odnosi na predmet nabavke i sadrži održavanje rashladnih
mašina snage veće od 400kW u minimalnoj vrijednosti od 7.000,00 KM bez uračunatog PDV-a. (Ugovor treba da sadrži
najmanje jedan uređaj navedene snage koji je uspješno održavan u vangarantnom periodu od strane ponuđača).
Uz spisak izvršenih Ugovora ponuđač je dužan dostaviti potvrdu koja je u vezi sa listom izvršenih usluga, a koju daje druga
Ugovorna strana o njihovoj realizaciji, a koja obavezno sadrži: naziv i sjedište Ugovornih strana ili privrednih subjekata,
predmet Ugovora, vrijednost Ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja Ugovora i navode o uredno izvršenim Ugovorima.
U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od Ugovorne strane koja nije Ugovorni organ, važi izjava
ponuđača o uredno izvršenim Ugovorima, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbjede;
i) Izjava ponuđača da će u slučaju dodjele ugovora u roku od 10 (deset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora
dostaviti neoštećenu bezuslovnu (bez prigovora) bankarsku garanciju za uredno izvršenje Ugovora u visini od 10% od
ukupne vrijednosti ugovora bez uračunatog PDV-a sa rokom važnosti: rok važnosti Ugovora (12 mjeseci) + 30 dana.
Takođe, pokriće iz bankarske garancije za uredno izvršenje Ugovora ne oslobađa izvršioca Ugovora odgovornosti sve do
namirenja stvarne štete.
Ukoliko ne nastupi ni jedan od slučajeva koji bi zahtijevao realizaciju garancije za uredno izvršenje Ugovora, Ugovorni organ
vrši povrat garancije za uredno izvršenje Ugovora prema uslovima iz Ugovora.
NAPOMENA: Ponuđač prihvata obavezu dostavljanja garancije, potpisivanjem izjave u okviru Aneksa 2 tenderske
dokumentacije.
Garancija za uredno izvršenje Ugovora mora biti dostavljena u formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije (Aneks
7).
Povrat ili zadržavanje garancije za uredno izvršenje Ugovora vršit će se u skladu sa Pravilnikom o obliku garancije za
ozbiljnost ponude i izvršenje Ugovora (“Službeni glasnik BiH”, broj 90/14).

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.02.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto "JP BH POŠTA" d.o.o Sarajevo, Obala Kulina bana broj 8. 71 000 Sarajevo
Datum i vrijeme 26.02.2021. 10:15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
238-7-2-76-3-24/21
PODIJELI: