(aukcija) Nabavka usluga štampanja evidencijskih markica za obilježavanje brašna koje se stavlja na tržište

Datum objave: 20.07.2017. 15:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.07.2017.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

743-1-2-92-3-102/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB 4401711930000
Kontakt osoba ERVINA SAMARDŽIĆ
Adresa Bana Lazarevića bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 335-100
Faks (051) 335-338
Elektronska pošta ervina.catak@uino.gov.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

450000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Vršenje usluga štampanja evidencijskih markica za obilježavanje brašna koje se stavlja na tržište

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vršenje usluga štampanja evidencijskih markica za obilježavanje brašna koje se stavlja na tržište

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79823000-9 Usluge štampanja i isporuke


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u Tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u Tenderskoj dokumentaciji.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.8.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.8.2017. 12:15:00
Adresa i mjesto Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Središnji ured, Bana
Lazarevića bb, Banja Luka

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

U ovom postupku će se provodit E-aukcija, u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E-aukcije (Službeni glasnik
BiH, broj:66/16). Svim ponuđačima koji su dostavili tehnički zadovoljavajuću ponudu omogućit se prilika da, elektronski,
putem sistema, u tačno određenom vremenu, metodom obrnute aukcije, poboljšaju svoje inicijalno poslane ponude
podnošenjem novih cijena, izmijenjenih naniže, u slučaju kriterija najniža cijena. Svi ponuđači koji su podnijeli prihvatljive
ponude, blagovremeno će putem sistema E-aukcije biti obavješteni o zakazivanju i početku E- aukcije. Ugovor se po
okončanju E-aukcije dodjeljuje ponuditelju koji je na kraju E-aukcije imao najpovoljniju ponudu. U slučaju prijema jedne
prihvatljive ponude E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona JN. Ugovorni
organ po završetku e-aukcije, u skladu sa članom 69. Zakona donosi odluku o prestanku postupka javne nabavke i
obavještava ponuđače u skladu sa članom 71. Zakona.


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Indirect Taxation Authority of Bosnia and Herzegovina
UIN 4401711930000
Contact person ERVINA SAMARDŽIĆ
Address Bana Lazarevića bb
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 335-100
Fax number (051) 335-338
Email address ervina.catak@uino.gov.ba
Website address

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Publishing and printing services on a fee or contract basis

II 1.a. Title of the object of the contract

Printing and delivering excise stamps for labelling flour, placed on the market

II 1.b. Description of the object of the contract

Printing and delivering excise stamps for labelling flour, placed on the market

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)Main vocabulary
Code Description
Main object 79823000-9 Printing and delivery services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

As in Tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

30.8.2017.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 31.8.2017. 12:00:00
Address and place Uprava za indirektno oporezivanje BIH, Središnji ured, Ul.Bana Lazarevića bb,
78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
743-1-2-92-3-102/17
PODIJELI: