(aukcija) Nabavka usluga tekućeg održavanja higijene u objektima Društva

Datum objave: 24.02.2021. 09:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-1-2-97-3-32/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Odjeljenje za javne nabavke - Belma Resić, tel.: +387 33 252 805, fax: +387 33
252 813 e-mail: belma.resic@posta.ba
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga tekućeg održavanja higijene u objektima Društva

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka tekućeg održavanja higijene u objektima Društva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85142300-9 Usluge u području higijene


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

69.000

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

400000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluge su organizacione jedinice ugovornog organa koje posluju na područjima sljedećih kantona:
• Sarajevski;
• Unsko-sanski;
• Srednjobosanski;
• Tuzlanski;
• Hercegovačko-neretvanski,
• Zeničko-dobojski;

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1(jedna) godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

iz vlastitih sredstava "JP BH POŠTA" d.o.o Sarajevo

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

7.2.1. Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje
djelatnosti koja je predmet javne nabavke
7.2.2. U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz:
a) o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbijede
posebnu Izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je
u vezi sa predmetom nabavke;
Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.
Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

nije posebno navedena

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

7.3.1. Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti sljedeće minimalne uslove, a koji se
mogu potvrditi sa dokazima iz člana 50. Zakona o javnim nabavkama, a to su:
a) Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora u posljednje tri godine, koji su u vezi sa predmetom nabavke
b) Da ponuđač ima minimalano 50 angažovanih radnika, koji obavljaju poslove čišćenja.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Obala Kulina bana br.8, 71000 Sarajevo
Datum i vrijeme 22.03.2021. 12:15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
238-1-2-97-3-32/21
PODIJELI: