(aukcija) Nabavka usluga tekućeg održavanja INK-JET sistema za kontinuiranu štampu na godišnjem nivou

Datum objave: 15.02.2021. 13:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-1-2-71-3-23/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Odjeljenje za javne nabavke - Kenan Breko, Tel. +387 33 252 876, Fax br. +387
33 252 813, e-mail adresa: kenan.breko@posta.ba
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge tekućeg održavanja INK-JET sistema za kontinuiranu štampu na godišnjem nivou

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

6.1.1. Predmet nabavke je nabavka usluge: Nabavka usluge održavanja opreme INK-JET sistema za kontinuiranu štampu,
prema tehničkoj specifikaciji datoj u prilogu – Aneks 3.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

2

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

570000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

6.1.2. Mjesto izvršenja usluge je Glavni poštanski centar, Put života bb, 71000 Sarajevo.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zakljucuje na period do 1(jedne) godine.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Iz vlastitih sredstava "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

7.2.1. Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje
djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Nije posebno zahtijevano.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

7.3.1. Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove a koji se
mogu potvrditi sa dokazima iz člana 48 i 50. Zakona a to su:
a) Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog Ugovora u posljednje tri godine, računajući od naznačenog datuma
za dostavljanje ponuda, koji su u vezi sa predmetom nabavke;
b) da je ponuđač ovlašten/osposobljen od strane proizvođača opreme (ili ekskluzivnog zastupnika proizvođača), za
vršenje predmetne usluge sa certificiranim osobljem za vrstu mašina koje su predmet ove nabavke.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

2.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo BiH (zgrada generalne direkcije - ulaz od
pozorišta), Banket sala, III sprat.
Datum i vrijeme 12.03.2021. 10:15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
238-1-2-71-3-23/21
PODIJELI: