(BE) Nabavka usluga podrške Bosni i Hercegovini u ažuriranju Okvirne strategije za promet i srodnih dokumenata

Datum objave: 17.02.2021. 15:52 / Izvor: Official Journal of the European Union, 15.02.2021.

Belgija-Bruxelles: Podrška Bosni i Hercegovini u ažuriranju Okvirne strategije za promet i srodnih dokumenata

2021/S 031-076080

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

 

Postupak dodjele nabave koji se primjenjuje na vanjske aktivnosti Europske unije koje se financiraju iz općeg proračuna Europske unije i Europskog razvojnog fonda (ERF)

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Europska unija, koju predstavlja Europska komisija
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: DELEGATION-BOSNIA-AND-HERZEGOVINA-PROCUREMENT@eeas.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7837

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5)Glavna djelatnost

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Podrška Bosni i Hercegovini u ažuriranju Okvirne strategije za promet i srodnih dokumenata

 

Referentni broj: NEAR/SJJ/2021/RP/0011

II.1.2)Glavna CPV oznaka

60100000 Usluge cestovnog prijevoza

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Cilj je ovog zadatka isporučiti koherentan, dosljedan, realan, ostvariv razvojni nacrt strateških dokumenata, uključujući prioritetne akcijske planove za BiH, njezine entitete i Distrikt Brčko za cjelokupni prometni sektor te za svaki od njegovih podsektora.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 019 000.00 EUR

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

60100000 Usluge cestovnog prijevoza

60200000 Usluge željezničkog prijevoza

60400000 Usluge zračnog prijevoza

60600000 Usluge transporta vode

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: BA BOSNIA AND HERZEGOVINA

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Bosna i Hercegovina

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Podrška Bosni i Hercegovini u ažuriranju Okvirne strategije za promet i srodnih dokumenata.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 019 000.00 EUR

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 15

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani

Predviđeni minimalni broj: 4

Najveći broj: 8

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

 

Zemlje u postupku pristupanja / nove države članice.

 

II.2.14)Dodatni podaci

 

Nakon početnog ugovora koji proizlazi iz ovog postupka nadmetanja, nove usluge ili radovi koji se sastoje u ponavljanju sličnih usluga ili radova, do procijenjenog iznosa od 0, mogu se povjeriti izvornom izvoditelju s pomoću pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje, pod uvjetom da su nove usluge ili radovi u skladu s istim osnovnim projektom.

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

Ekonomska i financijska sposobnost natjecatelja ili ponuditelja za provođenje ugovora detaljno je opisana u dokumentu „Informacije za natjecatelje i ponuditelje”.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

Stručna i tehnička sposobnost natjecatelja ili ponuditelja za provođenje ugovora detaljno je opisana u dokumentu „Informacije za natjecatelje i ponuditelje”.

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Ograničeni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 22/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Engleski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3)Dodatni podaci:

 

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3). Za sve dodatne informacije pogledajte dokument „Informacije za natjecatelje i ponuditelje”.

 

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

08/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: