(dopuna plana javnih nabavki za 2017. godinu) Nabavka vatrogasnih uniformi

Datum objave: 04.07.2017. 09:19 / Izvor: Akta.ba, 04.07.2017.

DOPUNA  PLANA  NABAVKE

OPĆINE BOSANSKA KRUPA ZA 2017.GODINU

 

Bosanska Krupa, juli,  2017. godine

 

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) i 28. Statuta Općine Bosanska Krupa-prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj 8/14 i 1/17), a u skladu sa obezbjeđenim finansijskim sredstvima, Općinski načelnik općine Bosanska Krupa donosi:

 

PLAN O DOPUNI  PLANA NABAVKE JEDINSTVENOG OPĆINSKOG ORGANA UPRAVE

OPĆINE BOSANSKA KRUPA ZA 2017. GODINU

 

I

Ovim Planom dopunjuje se  tabelarni dio Plana javnih nabavki Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa općine Bosanska Krupa za 2017. godinu broj 07-14-2377/17 od 09.03.2017 godine u dijelu koji se odnosi na robe  na način da se u tabeli-robe dodaje Nabavka- Vatrogasnih uniformi, izdaci za odjeću, uniforme i platno, oznaka i naziv iz JRJN: 35811100-3-vatrogasne uniforme.

Za nabavku predmetne robe obezbjeđena su sredstava u Budžetu općine Bos. Krupa za 2017 godinu, ekonomski kod -613481-izdaci za odjeću uniforme i platno.

 

II

Dopuna  Plana nabavki je prikazana u tabelarnom pregledu koji je sastavni dio ovog Plana.

 

III

Ova dopuna  Plana  stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj Web stranici općine Bosanska Krupa.

Broj:07-14-5294 /17                                                                                                  

Datum: 03.07.2017.  godine

Obrađivač: Selma Bužimkić, dipl. pravnik                                                                                             

 

Robe

R/b

PREDMET NABAVKE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-a

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA

IZVOR FINANSIRANJA

NAPOMENE

1.

Nabavka vatrogasnih uniformi

35811100-3-vatrogasne uniforme

2.561,00 KM

Direktni sporazum

juli

juli

Budžet općine- ekonomski kod-613481-izdaci za odjeću, uniforme i platna

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: