(dopuna Plana nabavki za 2017. godinu) Nabavka papirnih fascikli, hrane i pilote za potrebe vivarija

Datum objave: 29.06.2017. 13:21 / Izvor: Akta.ba, 31.05.2017.

MEDICINSKI FAKULTET SARAJEVO

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA 2017.

 

R. B.

Izmjena/dopun a Plana javnih nabavkl od 14.02.2017.N-

novo-P- promjena-B- brisano

Predmet nabavke Oznaka JRJN

Procijenjena vrijodnost nabavke KM bez PDV-a (Izmjena/dopu na plana od 31.05.2017.)

Procijenjena vrijednost Izmjene/dopun e Plana nabavki od 14.02.2017. KM bez PDV-a

Vrsta postupka nabavke

Zaključujo se

ugovor/okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora/okvir nog sporazuma

Izvor flnansiranja

 

ROBE

 

 

 

 

 

 

 

 

26

N/Papirne fascikle

22852100-8

500.00

0,00

Direktni sporazum

Da

Juni 2017.

Jednokratno

Vlasliti prihodi

27

N/Hrana i pilota za potrebe vivarija

15000000-8 03417000-6

7.000.00

0.00

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

Da

Juni 2017.

12 mjeseci -

sukcesivna

isporuka

Vlastiti prihodi

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: