(druga izmjena Plana nabavki za 2021. godinu) Nabavka tonera i potrošnog kancelarijskog materijala, elektroinstalaterskog materijala, računarske opreme, guma za službene automobile, klima uređaja, ogrevnog drveta, peleta za ogrev, pogonskog goriva za 2021/2022. godinu, materijala za održavanje zgrade opštine, roletni, itisona za kancelariju BiZ, usluge hostinga i domena za WEB stranicu, izrade tabli sa kućnim brojevima, usluga interneta (ugovor u trajanju od dvije godine), održavanja, funkcionalne podrške i operativne pomoći za knjigovodstvene programe, stručnog nadzora nad izvođenjem radova sanacije dijela starog objekta Osnovne škole Desanka Maksimović u Oštroj Luci, notarske usluge, vanredne popravke službenog vozila, tehničkog prijema objekata, stručnog nadzora nad izvođenjem radova za redovno održavanje i zaštitu, lokalnih i nekategorisanih puteva u 2021. godini, restoranske usluge, oglašavanja u novinama, osiguranja za 2021/2022. godinu-osiguranje vozila i osiguranje zaposlenih, održavanja i popravljanja vozila, tehničkog pregleda putničkih vozila, iznajmljivanja higijenskih WC kabina, štampanja reklamnog i ostalog materijala za potrebe održavanja Ilindanskih dana, pripreme džingla i emitovanja istog za potrebe održavanja 249. Grmečke koride, hotelskog smještaja, usluge deratizacije, štampanja (kalendari, rokovnici i ostali promotivni materijal za novogodišnje praznike), čišćenja odvodnih i drenažnih kanala za odvodnju oborinskih voda, redovno održavanje i zaštita lokalnih i nekategorisanih puteva, radovi na postavljanju poda u sportskoj dvorani u Oštroj Luci, proširenje, održavanje i rekonstrukcija ulične rasvjete (zamjena rasvjetnih tijela LED svjetiljkama), popravka aparata za fotokopiranje, revizije projektne dokumentacije za izgradnju sistema vodosnabdijevanja opštine Oštra Luka

Datum objave: 26.02.2021. 08:57