(HR) (izmjena) Izvođenje radova na poboljšanju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin–Privlaka–Vrsi – Projektiranje i izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja (UPOV Grgur 26.000 ES)

Datum objave: 05.03.2021. 09:55 / Izvor: Official Journal of the European Union, 05.03.2021.

Hrvatska-Vir: Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda

2021/S 045-109886

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 242-595454)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Vodovod-Vir d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 77534471964
Poštanska adresa: Put Mula 16
Mjesto: Vir
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23234
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivan Magaš Đana Peša
E-pošta: vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr
Telefon: +385 23362608
Telefaks: +385 23362608
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.grad-nin.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin–Privlaka–Vrsi – Projektiranje i izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja (UPOV Grgur 26 000 ES)

Referentni broj: 05/2020

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45252100 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupanja pročišćavanja (UPOV Grgur 26 000 ES).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

02/03/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 242-595454

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Umjesto: 

Javno otvaranje ponuda održat će se 21.1.2021. u 09:00 sati., u prostorijama Naručitelja, na adresi iz točke 2 ovog DON-a.

U slučaju kada Naručitelj dobije informaciju da je pristigla elektronički dostavljena ponuda, a funkcija javnog otvaranja elektronički dostavljenih ponuda je nedostupna iz bilo kojeg razloga, proces javnog otvaranja ponuda započinje kada se za to stvore uvjeti.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja i druge osobe.

Sukladno članku 282. stavak 8. ZJN-a 2016., pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici Ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati članovima stručnog povjerenstva neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ovlaštenje mora biti potpisano od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjereno pečatom (ako je primjenjivo), a ukoliko je ovlaštena osoba na otvaranju ponuda, dužna je umjesto ovla...

Glasi: 

Javno otvaranje ponuda održat će se 9.3.2021. u 09:00 sati., u prostorijama Naručitelja, na adresi iz točke 2 ovog DON-a.

U slučaju kada Naručitelj dobije informaciju da je pristigla elektronički dostavljena ponuda, a funkcija javnog otvaranja elektronički dostavljenih ponuda je nedostupna iz bilo kojeg razloga, proces javnog otvaranja ponuda započinje kada se za to stvore uvjeti.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja i druge osobe.

Sukladno članku 282. stavak 8. ZJN-a 2016., pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici Ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati članovima stručnog povjerenstva neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ovlaštenje mora biti potpisano od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjereno pečatom (ako je primjenjivo), a ukoliko je ovlaštena osoba na otvaranju ponuda, dužna je umjesto ovla...

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 05/02/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

Glasi: 

Datum: 09/03/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 05/02/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

Glasi: 

Datum: 09/03/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: