(HR) (izmjena) Nabavka usluga Microsoft EAS

Datum objave: 26.02.2021. 09:34 / Izvor: Official Journal of the European Union, 26.02.2021.

Hrvatska-Zagreb: Usluge održavanja i popravaka programske podrške

2021/S 040-101179

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 250-626380)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: HP – Hrvatska pošta d.d.
Nacionalni registracijski broj: 87311810356
Poštanska adresa: Jurišićeva 13
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured za nabavu
E-pošta: info.javnanabava@posta.hr
Telefon: +385 14981079
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.posta.hr/korporativne-stranice/23

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Usluge Microsoft EAS

Referentni broj: 02.09.12.

II.1.2)Glavna CPV oznaka

72267000 Usluge održavanja i popravaka programske podrške

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je programska oprema proizvođača Microsoft Corporation prema EAS (Enterprise Agreement Subscription) modelu licenciranja, odnosno održavanje postojećih i nabava novih Microsoft proizvoda i usluga unutar Enterprise modela sukladno detaljnom opisu i količinama određenim u Troškovniku u dijelu G. Dokumentacije o nabavi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

22/02/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 250-626380

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: III.1.1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Umjesto:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Kao dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti Naručitelj će prihvatiti: Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana. Detaljnije u Dokumentaciji o nabavi.

Glasi:

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 25/02/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 05/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 25/02/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 05/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: