(HR) Izvođenje građevinskih radova na prizemnim meteorološkim postajama_Grupa 2

Datum objave: 03.03.2021. 09:59 / Izvor: Official Journal of the European Union, 03.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na meteorološkim postajama

2021/S 043-106511

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Državni hidrometeorološki zavod
Nacionalni registracijski broj: 74660437164
Poštanska adresa: Ravnice 48
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za nabavu
E-pošta: nabava-metmonic@cirus.dhz.hr
Telefon: +385 14565604
Telefaks: +385 14851901
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.meteo.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0008400

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Građevinski radovi na prizemnim meteorološkim postajama_Grupa 2

Referentni broj: 10-2020-MM-09

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45214640 Građevinski radovi na meteorološkim postajama

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Građevinsko-obrtnički i elektro-instalaterski radovi na modernizaciji postojećih te izgradnji novih meteoroloških postaja i pristupnih puteva, a u skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom i troškovnicima za Grupu/Područje 2.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 18 041 538.30 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

45214640 Građevinski radovi na meteorološkim postajama

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

118 lokacija na Području 2

II.2.4)Opis nabave:

Građevinsko-obrtnički i elektro-instalaterski radovi područje 2

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo tehničkih stručnjaka / Ponder: 20 %

Cijena - Ponder: 80 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 18 041 538.30 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 580

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

https://meteo.hr/istrazivanje.php?section=projekti&param=projekti_u_tijeku&el=metmonic

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Sukladno odredbi članka 257.st.1. ZJN-a 2016 Naručitelj zahtijeva da gospodarski subjekt dokaže upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 07/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 07/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto: 

Ravnice 48, Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

Nabava za G2 procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 18 041 538,30 HRK bez PDV-a se provodi odvojeno u okviru cjelovite nabave 10-2020-MM-09 čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 72 503 213,20 HRK bez PDV-a.

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite: 

Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi je deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije.

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi članka 406. stavka 1. ZJN-a 2016 nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Naziv i adresa žalbenog tijela: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

26/02/2021

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: