(HR) Izvođenje radova izgradnje, projektiranja i pokusnog rada na uređaju za kondicioniranje pitke vode-Ravnik II u okviru EU sufinanciranog projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina

Datum objave: 13.12.2019. 09:57 / Izvor: Official Journal of the European Union, 13.12.2019.

Hrvatska-Kutina: Građevinski radovi na uređaju za obradu pitke vode

2019/S 241-593205

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:


Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Moslavina d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 98526328089
Poštanska adresa: Školska ulica 4
Mjesto: Kutina
NUTS kod: HR04E
Poštanski broj: 44320
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Moslavina d.o.o., Komercijala – javna nabava
E-pošta: nabava@moslavina-kutina.hr
Telefon: +385 44691415
Telefaks: +385 44691414

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.moslavina-kutina.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0048582

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.6)Glavna djelatnost

Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode-Ravnik II u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.

Referentni broj: 8/19

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45252126

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je izgradnja uređaja za kondicioniranje pitke vode u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (prvo izdanje 1999. u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu (Fidic Žuta knjiga).

Izvođenje ovog ugovora se sastoji od: projektiranja,

Dobivanja odobrenja i dozvola,

Izgradnje postrojenja, uključivo dobava i ugradnja opreme, puštanja postrojenja u pogon, obuke osoblja Naručitelja,dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku, uključivo provedbe tehničkog pregleda, te uklanjanja skrivenih nedostataka u razdoblju odgovornosti za nedostatke.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 27 372 376.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

45252126

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR04E

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvođenja radova je na postojećoj lokaciji Ravnik. Uređaj je smješten prvenstveno na k.č.br. 3904/3 k.o. Popovača, površine 7 697 m2, koja je u vlasništvu vodno-komunalnoga poduzeća Moslavina.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je izgradnja uređaja za kondicioniranje pitke vode u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (prvo izdanje 1999. u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu (FIDIC Žuta knjiga) osim odredbi koje su izmijenjene Knjigom 2 (Ugovorna dokumentacija)). Izvođenje ovog ugovora se sastoji od:

(1) projektiranja (idejni projekt – izmjena/dopuna ako je nužno, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja),

(2) dobivanja odobrenja i dozvola,

(3) izgradnje postrojenja, uključivo dobava i ugradnja opreme,

(4) puštanja postrojenja u pogon,

(5) obuke osoblja Naručitelja (uključujući nabavu računalne i programske opreme),

(6) dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku, uključivo provedbe tehničkog pregleda, te (7) uklanjanja skrivenih nedostataka u razdoblju odgovornosti za nedostatke.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo ključnih stručnjaka / Ponder: 10

Kriterij troška - Naziv: Jamčeni godišnji operativni trošak električne energije / Ponder: 20

Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude (bez PDV-a) / Ponder: 70

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 27 372 376.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 36

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz operativnog programa "Konkurentnosti kohezija" u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Zaštita okoliša i održivost resursa

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u eESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz poglavlja 23.1.1:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.1.6)Tražena jamstva :

— Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi (sredstvo osiguranja za dobro izvršenje radova i postizanje funkcionalnih parametara),

— Jamstvo za povrat avansa – garancija za povrat predujma,

— 36.5. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (sredstvo osiguranja za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku).

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Plaćanje se vrši temeljem ovjerenih privremenih i okončane situacije doznakom na račun Izvođača, Podugovaratelja i članova zajednice Izvođača, kako je primjenjivo. Naručitelj se obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti, te iste platiti u roku od 60 dana od predaje Izvještaja i popratne dokumentacije Inženjeru (14.7(b)).

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude no Naručitelj će od zajednice gospodarskih subjekata zahtijevati određen pravni akt (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji, izjava o zajedničkom djelovanju ili slično) nakon sklapanja ugovora, kojim će biti definirani međusobni odnosi članova zajednice ponuditelja vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 20/01/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 20/01/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto:

Moslavina d.o.o., Školska ulica 4, Kutina, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930

Internetska adresa: www.dkom.hr/

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

10/12/2019

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: