(HR) Izvođenje radova na izgradnji brze ceste Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska), etapa 3, čvor Špišić – Bukovica – čvor Virovitica; do čvora Virovitica

Datum objave: 08.03.2021. 09:13 / Izvor: Official Journal of the European Union, 08.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta

2021/S 046-114646

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marica Cikoja-Ratkovski
E-pošta: marica.cikojaratkovski@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722462
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr
Adresa profila kupca: www.hrvatske-ceste.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0008860
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Izgradnja brze ceste Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska), etapa 3, čvor Špišić – Bukovica – čvor Virovitica; do čvora Virovitica

 

Referentni broj: 1.141-400/200
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45233000 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Izgradnja brze ceste Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska), etapa 3, čvor Špiši – Bukovica – čvor Virovitica; do čvora Virovitica.

Detaljna tehnička specifikacija koja opisuje predmet nabave nalazi se u prilogu ove Dokumentacije o nabavi (Tehnička specifikacija ima značenje cjelokupne tehničke dokumentacije koja se daje gospodarskim subjektima na raspolaganje za izradu ponude, uključivo – Prilog IV. Troškovnik i Prilog V. Grafički prilozi (tehnički opisi i nacrti, dio 1, 2 i 3) koji su dani na raspolaganje u privitku ove dokumentacije i čine njen sastavni dio.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 182 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45233000 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto izvršenja ugovora je brza cesta Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska), etapa 3, čvor Špišić-Bukovica-čvor Virovitica; DO ČVORA VIROVITICA, te po potrebi u izdvojenim proizvodni

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Izgradnja brze ceste Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska), etapa 3, čvor Špiši – Bukovica – čvor Virovitica; do čvora Virovitica. Detaljna tehnička specifikacija koja opisuje predmet nabave nalazi se u prilogu ove Dokumentacije o nabavi (Tehnička specifikacija ima značenje cjelokupne tehničke dokumentacije koja se daje gospodarskim subjektima na raspolaganje za izradu ponude, uključivo – Prilog IV. Troškovnik i Prilog V. Grafički prilozi (tehnički opisi i nacrti, dio 1, 2 i 3) koji su dani na raspolaganje u privitku ove dokumentacije i čine njen sastavni dio.Tehničke specifikacije također uključuju i Tehničke uvjete za asfaltne kolnike (HC, Zagreb, 2015, dostupne na internetskim stranicama Hrvatskih cesta d.o.o., Informacije i dokumenti, Tehnička dokumentacija) i Opće tehničke uvjete za radove na cestama, Zagreb, 2001.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 20 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 182 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Sukladno odredbama dokumentacije o nabavi, točka 27. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti: Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Sukladno odredbama Prijedloga ugovora koji je dan u privitku dokumentacije o nabavi i čini njen sastavni dio.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/04/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 15/04/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: