(HR) Izvođenje radova na izgradnji ceste Kosinj most – Bakovac, L= 6.086,31 m, vodoopskrbnog cjevovoda i 10 (20) kV kabela na cesti Kosinj most – Bakovac

Datum objave: 15.03.2021. 09:15 / Izvor: Official Journal of the European Union, 15.03.2021.

Hrvatska-Gospić: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta

2021/S 051-127502

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije
Nacionalni registracijski broj: 78697889594
Poštanska adresa: Smiljanska ulica 41
Mjesto: Gospić
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 53000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nada Babić, Nadislav Babić
E-pošta: nada.babic@zuc-ls.hr
Telefon: +385 53575208
Telefaks: +385 53575208
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zuc-ls.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
Nacionalni registracijski broj: 90077579259
Poštanska adresa: Bužimska 10
Mjesto: Gospić
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 53000
Država: Hrvatska
E-pošta: vladimir.sulentic@usluga-gospic.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.usluga-gospic.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: HEP–Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić
Nacionalni registracijski broj: 46830600751
Poštanska adresa: Lipovska 31
Mjesto: Gospić
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 53000
Država: Hrvatska
E-pošta: Ivica.Grbac1@hep.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hep.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0009781

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: Održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Izgradnja ceste Kosinj most – Bakovac, L= 6.086,31 m, vodoopskrbnog cjevovoda i 10 (20) kV kabela na cesti Kosinj most – Bakovac

 

Referentni broj: 01/21-RG-KMB-VV

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45233000 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

 

Izgradnja ceste Kosinj most – Bakovac, L= 6.086,31 m, vodoopskrbnog cjevovoda i 10 (20) kV kabela na cesti Kosinj most – Bakovac

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 42 000 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

45233000 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Ličko-senjska županija Gornji Kosinj.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Izgradnja ceste Kosinj most – Bakovac, L= 6 086,31 m, vodoopskrbnog cjevovoda i 10 (20) kV kabela na cesti Kosinj most – Bakovac.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 10 bodova (10 %)

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 bodova (90 %)

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 42 000 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Sukladno dokumentaciji o nabavi.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Sukladno dokumentaciji o nabavi.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 23/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 23/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto:

 

Županijska uprava za ceste, Smiljanska 41.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

10/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: