(HR) Izvođenje radova na izradi tehnološke inovacije unaprjeđenja linije obrade mulja na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba

Datum objave: 11.12.2020. 09:53 / Izvor: Official Journal of the European Union, 11.12.2020.

Hrvatska-Zagreb: Objekti za obradu mulja

2020/S 242-595450

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16503788
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.zagreb.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0043800

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Izrada tehnološke inovacije unaprjeđenja linije obrade mulja na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba

Referentni broj: 2864-2020-EMV

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45232422 Objekti za obradu mulja

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je izrada tehnološke inovacije kroz unaprjeđenje linije obrade mulja na Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (dalje u tekstu „CUPOVZ”) izgradnjom eksperimentalnog postrojenja i upravljanjem eksperimentalnim postrojenjem u razdoblju od godinu dana, a ovisno o uspješnosti upravljanja eksperimentalnim postrojenjem i izrada projektne dokumentacije postrojenja za obradu mulja i ishođenje dozvola.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 22 000 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

45232422 Objekti za obradu mulja

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR041 Grad Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je izrada tehnološke inovacije kroz unaprjeđenje linije obrade mulja na Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (dalje u tekstu „CUPOVZ”) izgradnjom eksperimentalnog postrojenja i upravljanjem eksperimentalnim postrojenjem u razdoblju od godinu dana, a ovisno o uspješnosti upravljanja eksperimentalnim postrojenjem i izrada projektne dokumentacije postrojenja za obradu mulja i ishođenje dozvola.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Sukladno točki 7.8. DON-a / Ponder: točka 7.8. DON-a

Cijena - Ponder: točka 7.8. DON-a

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 22 000 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 42

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani

Predviđeni minimalni broj: 1

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 08/01/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

07/12/2020

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: