(HR) Izvođenje radova na na modernizaciji lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionici Slavonski Šamac–Jaruge, izgradnjom berme na zaobalnoj strani nasipa sa servisnim

Datum objave: 08.03.2021. 09:15 / Izvor: Official Journal of the European Union, 08.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na nasipu

2021/S 046-114647

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Nacionalni registracijski broj: 28921383001
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 220
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Davor Golac
E-pošta: davor.golac@voda.hr
Telefon: +385 6307669
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.voda.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0008894
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Vodno gospodarstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Radovi na modernizacii lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionici Slavonski Šamac–Jaruge, izgradnjom berme na zaobalnoj strani nasipa sa servisnim putem na kruni berme

 

Referentni broj: OP 2021/289
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45247230 Građevinski radovi na nasipu
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet ovog postupka je nabava radova „Radovi na modernizaciji lijevoobalnih savskih nasipa na dionici Slavonski Šamac–Jaruge, izgradnjom berme na zaobalnoj strani nasipa sa servisnim putem na kruni berme“, prema prema Tehničkoj dokumentaciji i Troškovniku (točka 46. ove Dokumentacije o nabavi), CPV: 45247230-1, građevinski radovi na nasipu (dalje u tekstu: radovi).

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 9 832 307.99 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45247230 Građevinski radovi na nasipu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Prostorno gledano, područje planiranog zahvata smješteno je u Brodsko-posavskoj županiji, u katastarskim općinama Kruševica, Sikirevci i Jaruge.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet ovog postupka je nabava radova „Radovi na modernizaciji lijevoobalnih savskih nasipa na dionici Slavonski Šamac–Jaruge, izgradnjom berme na zaobalnoj strani nasipa sa servisnim putem na kruni berme“, prema prema Tehničkoj dokumentaciji i Troškovniku (točka 46. ove Dokumentacije o nabavi), CPV: 45247230-1, građevinski radovi na nasipu (dalje u tekstu: radovi).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva ponuditelja za otklanjanje nedostataka / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 9 832 307.99 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 20
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Bitni uvjeti za izvršenje ugovora su:

— predmet nabave,

— ugovaranje dostave pravilno ispunjenih sredstava osiguranja za dobro izvršenje ugovora o nabavi sukladno točki 37. ove Dokumentacije o nabavi,

— zaštita tajnosti podataka Naručitelja koje sazna Ponuditelj/Izvršitelj pri izvođenju radova.

— ugovaranje ugovorne kazne za neuredno izvršenje ugovora u visini od 2%o (dva promila) dnevno na iznos ugovorne cijene u neizvršenom dijelu, do najviše 10 % ugovorne cijene bez PDV-a, za zakašnjenje u izvršenju i/ili neizvršenje ugovornih obveza odabranog ponuditelja,

— ostali uvjeti koji se prema Zakonu o obveznim odnosima smatraju bitnim elementima ugovora za predmetne radove, koji će sukladno odredbama ove Dokumentacije o nabavi, Zakona o javnoj nabavi, Zakonu o obveznim odnosima, te ostalim relevantnim propisima biti ugovoreni ugovorom o nabavi.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 29/03/2021
Lokalno vrijeme: 14:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 29/03/2021
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

 

Na adresi Naručitelja: Hrvatske vode, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, po redoslijedu zaprimanja ponuda u EOJN-u.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: