(HR) Izvođenje radova na vodoopskrbnom sustavu, sustavu odvodnje i rekonstrukcija državne ceste kroz naselje Brnaze, projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Sinj

Datum objave: 27.01.2020. 09:38 / Izvor: Official Journal of the European Union, 27.01.2020.

Hrvatska-Sinj: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2020/S 018-040337

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 81685682389
Poštanska adresa: Ulica 126. Brigade Hrvatske vojske 13
Mjesto: Sinj
NUTS kod: HR035
Poštanski broj: 21230
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivan Bugarin
E-pošta: tajnica@viock.hr
Telefon: +385 21668154
Telefaks: +385 21821345

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.viock.hr

Adresa profila kupca: www.viock.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0002651
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Radovi na vodoopskrbnom sustavu, sustavu odvodnje i rekonstrukcija državne ceste kroz naselje Brnaze, projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Sinj

 

Referentni broj: 1/2020 n.v.v.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231300
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je:

— Izgradnja (925 m) i rekonstrukcija (335 m) vodovodnih cjevovoda,

— Dogradnja, rekonstrukcija i sanacija vodosprema,

— Ugradnja dodatnih mjernih mjesta,

— Izgradnja 81 945 m sustava odvodnje (gravitacijski i tlačni vodovi),

— Sanacija vodoopskrbnih cjevovoda uslijed izgradnje sustava odvodnje u duljini od 23 395 m,

— Izgradnja 14 crpnih stanica,

— Sanacija postojećeg sustava odvodnje

— Rekonstrukcija državne ceste DC1 kroz naselje Brnaze (od raskrižja sa DC60 do priključka za TC Lidl) te izrada izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (Fidic Crvena knjiga).

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 213 360 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45252100
45232151
45233120
45233222
71320000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto izvršenja radova je područje aglomeracije Sinj u Splitsko-dalmatinskoj županiji, odnosno uslužno područje naručitelja.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave je:

— Izgradnja (925 m) i rekonstrukcija (335 m) vodovodnih cjevovoda ,

— Dogradnja, rekonstrukcija i sanacija vodosprema,

— Ugradnja dodatnih mjernih mjesta,

— Izgradnja 81 945 m sustava odvodnje (gravitacijski i tlačni vodovi),

— Sanacija vodoopskrbnih cjevovoda uslijed izgradnje sustava odvodnje u duljini od 23 395 m ,

— Izgradnja 14 crpnih stanica,

— Sanacija postojećeg sustava odvodnje,

— Rekonstrukcija državne ceste DC1 kroz naselje Brnaze (od raskrižja sa DC60 do priključka za TC Lidl) te izrada izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (Fidic Crvena knjiga).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanja Jamstvenog roka / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 213 360 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 32
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

: Fond;Kohezijski fond;Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Gospodarski subjekti su u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

 

Ugovorna dokumentacija obuhvaća:

1. Sporazum;

2. Opće uvjete Ugovora;

3. Posebne uvjete Ugovora.

 

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.1.6)Tražena jamstva :

 

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude.

2. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

3. Jamstvo za predujam.

4. Jamstvo za za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

5. Jamstvo za zadržane iznose.

 

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

 

Određeno u točci 58. Knjige 1. Dokumentacije o nabavi_Upute ponuditeljima.

 

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

 

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora.

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Opći uvjeti ugovora su dio „Uvjeta ugovora o građenju”, prvo izdanje 1999, izdano od Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC), u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu. Opći uvjeti ugovora nisu reproducirani u ovom dokumentu, ali se mogu kupiti od izdavača hrvatskog izdanja,

 

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/02/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 16/07/2020
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/02/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

Sjedište NaručiteljaVodovod i odvodnja Cetinske Krajine d.o.o., 126. brigade Hrvatske vojske 13, HR-21230 Sinj, HRVATSKA.

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

Ivan Bugarin, Ivanka Putnik, Nedjeljko Kegalj ovlašteni su i dužni izvršiti: pripremiti poziv na nadmetanje i dokumentaciju za nadmetanje; davati pojašnjenja na upite u svezi poziva na nadmetanje i/ili Dokumentacije za nadmetanje; po potrebi donijeti izmjene poziva na nadmetanje i/ili Dokumentacije za nadmetanje; provesti javno otvaranje ponuda i sačiniti Zapisnik o javnom otvaranju ponuda; provesti pregled i ocjenu ponuda s prijedlogom odgovornoj osobi o donošenju odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka i sačiniti Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda; u slučaju pokretanja žalbenog postupka, sačiniti nacrt odgovora na žalbu žalitelja; a sve sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima. Ankica Panza, Mislav Vučković, Ivana Marinović Brničević, Bojan Bošnjak, Ajibola Akinyemi/Željka Bunjevac, provesti će pregled i ocjenu ponuda s prijedlogom odgovornoj osobi o donošenju odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka i sačiniti Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Rok za žalbu u slučaju sklapanja izmjene ugovora tijekom njegova trajanja iz članka 316. i 317.ovog Zakona iznosi 10 dana od objave obavijesti o izmjeni u odnosu na slučajeve i okolnosti koje opravdavaju izmjenu ugovora.

Ako naručitelj nije objavi obavijest o izmjeni, žalba se izjavljuje sukladno članku 411. Zakona o javnoj nabavi.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Vodovod i odvodnja Cetinske Krajine d.o.o.
Poštanska adresa: 126. brigade Hrvatske vojske 13
Mjesto: Sinj
Poštanski broj: 21230
Država: Hrvatska
E-pošta: tajnica@viock.hr
Telefon: +385 21668154
Telefaks: +385 21821345

Internetska adresa: www.viock.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/01/2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: