(HR) Izvođenje radova napajanja i opremanja pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice DC414, Duboka-Sparagovići, Zaradeže i Sparagovići, Zaradeže - Prapratno-Doli

Datum objave: 06.12.2019. 09:11 / Izvor: Official Journal of the European Union, 06.12.2019.


Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i energetskim vodovima

2019/S 236-577553

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marica Cikoja-Ratkovski
E-pošta: marica.cikojaratkovski@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722462

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr

Adresa profila kupca: www.hrvatske-ceste.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0047630

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: Upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Napajanje i opremanje pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice DC414, Duboka -Sparagovići, Zaradeže i Sparagovići, Zaradeže - Prapratno-Doli, Gr.A Napajanje i Gr.B Opremanje

Referentni broj: 1.734.-300/19

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45231000

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Napajanje i opremanje pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice (DC414), Poddionice: Duboka - Sparagovići/Zaradeže i Sparagovići/Zaradeže - Prapratno - Doli

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 94 431 743.55 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa A: Napajanje pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice DC414

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

45231000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Duboka-Sparagovići/Zaradeže i Sparagovići/Zaradeže-Prapratno-Doli, te po potrebi u mjestu svog sjedišta ili u izdvojenim proizvodnim pogonima Izvođača.

II.2.4)Opis nabave:

Sukladno Opisu predmeta nabave i tehničkoj dokumentaciji u privitku dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjaci / Ponder: 30 BODOVA

Cijena - Ponder: 70 BODOVA

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 52 129 372.80 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

Ugovor sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, UDBS ref.oznake. KK.07.1.1.01.0001

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa B: Opremanje pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice DC414

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

45231000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

: Duboka-Sparagovići/Zaradeže i Sparagovići/Zaradeže - Prapratno - Doli te po potrebi u mjestu svog sjedišta ili u izdvojenim proizvodnim pogonima Izvođača.

II.2.4)Opis nabave:

Sukladno opisu predmeta nabave i tehničkoj dokumentaciji u privitku dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjaci / Ponder: 30 BODOVA

Cijena - Ponder: 70 BODOVA

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 42 302 370.75 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

Ugovor sufinancira Europska unija iz KOhezijskog fonda, UDBS ref.oznake: KK.07.1.1.01.0001

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno dokumentaciji o nabavi, točka 27. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno odredbama Prijedloga ugovora u privitku dokumentacije o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 09/01/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 09/01/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto:

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

03/12/2019

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: