(HR) Nabavka aerodromskog vatrogasnog vozila

Datum objave: 24.12.2019. 11:26 / Izvor: Official Journal of the European Union, 24.12.2019.

Hrvatska-Kaštel Štafilić: Vatrogasna vozila

2019/S 248-616499

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:


Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Zračna luka Split, d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 83462362655
Poštanska adresa: Cesta dr. Franje Tuđmana 1270
Mjesto: Kaštel Štafilić
NUTS kod: HR035
Poštanski broj: 21217
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ana Crnković
E-pošta: ana.crnkovic@split-airport.hr
Telefon: +385 21203349

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.split-airport.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0050160

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.6)Glavna djelatnost

Djelatnosti povezane sa zračnim lukama

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Aerodromsko vatrogasno vozilo

Referentni broj: 04-13/19

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34144210

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Aerodromsko vatrogasno vozilo.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 7 000 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34144210

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR035

II.2.4)Opis nabave:

Aerodromsko vatrogasno vozilo.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva 10 % / Ponder: 10 bodova

Kriterij troška - Naziv: Cijena 90 % / Ponder: 90 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 7 000 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Svaki gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za ozbiljnost ponude 200 000,00 HRK.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora 5 %.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku%.

Jamstvo za povrat predujma.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Predložena dinamika plaćanja u postocima od ugovorene cijene je:

30 % - predujam, nakon zaprimanja jamstva za povrat predujma

70 % - nakon 30 dana od izvršene primopredaje vozila i izdavanja e-računa

U slučaju da ponuditelj prihvati predujam, naručitelj će platiti predujam prodavatelju nakon stupanja Ugovora na snagu, u roku 15 (petnaest) dana od dostave Zahtjeva za isplatu predujma i dobivanja prihvatljive bankarske garancije kao jamstva za povrat predujma ili uplate novčanog pologa u traženom iznosu u korist poslovnog računa Naručitelja.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Članovi Zajednice gospodarskih subjekata obvezni su u ponudi dostaviti određeni pravni akt u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih članova Zajednice gospodarskih subjekata. Navedenim pravnim aktom trebaju se riješiti međusobni odnosi članova Zajednice gospodarskih subjekata vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 21/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:30

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 21/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:30

Mjesto:

Zračna luka Split d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, Upravna zgrada, II kat - sala za sastanke, Kaštel Štafilić, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ZJN-a 2016, Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi i Zakona o općem upravnom postupku. Žalbeni postupak temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka. Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku i dostavlja neposredno ili poštom na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb ili putem sustava e-Žalba. Smatra se da je žalba koja je predana putem sustava e-Žalba potpisana.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH (sustav e-Žalba). Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu na dokaziv način (ukoliko nije uputio žalbu putem sustava e-Žalba EOJN).

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj navedenoj fazi postupka gubi pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka na prethodnu fazu.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

21/12/2019

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: