Hrvatska-Zagreb: Mrežna oprema

2021/S 050-123512

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET
Nacionalni registracijski broj: 58101996540
Poštanska adresa: Josipa Marohnića 5
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odjel za podršku poslovanju ustanove
E-pošta: e-skole-nabava@carnet.hr
Telefon: +385 6661616
Telefaks: +385 6661615
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.carnet.hr
Adresa profila kupca: www.carnet.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0009466
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Javna ustanova koja djeluje u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava aktivne mrežne opreme u školskim mrežama – Faza 2. u sklopu II. faze programa e-Škole

 

Referentni broj: 41-21-VV-OP
II.1.2)Glavna CPV oznaka
32420000 Mrežna oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava aktivne mrežne opreme u školskim mrežama – Faza 2. u sklopu II. faze programa e-Škole.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 88 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Nabava aktivne mrežne opreme u školskim mrežama – Faza 2. u sklopu II. faze programa e-Škole – Grupa 1

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
32420000 Mrežna oprema
32400000 Mreže
48781000 Programski paket za upravljanje sustavom
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesta isporuke robe su definirana u Prilogu 10. Popis lokacija škola, u kojoj su navedene tablice s lokacijama škola za svaku grupu predmeta nabave. Prema potrebama Naručitelja, sastanci i druge a...

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava aktivne mrežne opreme u školskim mrežama - Faza 2 u sklopu II. faze programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ – Grupa 1.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeno tehničko rješenje / Ponder: 29
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjaci – Specifično iskustvo / Ponder: 2
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjaci – Certifikati / Ponder: 4
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 65
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 42 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 14
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Nabava aktivne mrežne opreme u školskim mrežama – Faza 2. u sklopu II. faze programa e-Škole – Grupa 2

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
32420000 Mrežna oprema
32400000 Mreže
48781000 Programski paket za upravljanje sustavom
31210000 Električni aparati za uključivanje/isključivanje ili zaštitu električnih strujnih krugova
45311000 Radovi električnog ožičenja i elektromontažni radovi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesta isporuke robe su definirana u Prilogu 10. Popis lokacija škola, u kojoj su navedene tablice s lokacijama škola za svaku grupu predmeta nabave. Prema potrebama Naručitelja, sastanci i druge a...

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava aktivne mrežne opreme u školskim mrežama – Faza 2 u sklopu II. faze programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ – Grupa 3

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeno tehničko rješenje / Ponder: 29
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjaci – Specifično iskustvo / Ponder: 2
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjaci – Certifikati / Ponder: 4
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 65
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 42 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 14
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Nabava aktivne mrežne opreme u školskim mrežama – Faza 2 u sklopu II. faze programa e-Škole – Grupa 3

 

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
32420000 Mrežna oprema
32400000 Mreže
48781000 Programski paket za upravljanje sustavom
31210000 Električni aparati za uključivanje/isključivanje ili zaštitu električnih strujnih krugova
45311000 Radovi električnog ožičenja i elektromontažni radovi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesta isporuke robe su definirana u Prilogu 10. Popis lokacija škola, u kojoj su navedene tablice s lokacijama škola za svaku grupu predmeta nabave. Prema potrebama Naručitelja, sastanci i druge a...

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava aktivne mrežne opreme u školskim mrežama – Faza 2 u sklopu II. faze programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ – Grupa 3.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjaci – Specifično iskustvo / Ponder: 5
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjaci – Certifikati / Ponder: 5
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 14
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Ovaj uvjet sposobnosti se odnosi na sve grupe predmeta nabave.

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti).

Kao dovoljan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke dokumentacije o nabavi naručitelj će prihvatiti ažurirani popratni dokument:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države njegova poslovnog nastana.

Naručitelj će sam izvršiti provjeru predmetnog kriterija putem dostupnih baza podataka, a ako izvršenje provjere nije moguće naručitelj će kao ažurirani popratni dokument tražiti dokaz od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu osim u slučaju ako već ne posjeduje te dokumente, pri čemu će se dokaz zatražiti u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 19/04/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 19/04/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Josipa Marohnića 5, HR-10000 Zagreb.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/03/2021