(HR) Nabavka aplikacije za upravljanje školskom mrežom

Datum objave: 17.02.2021. 09:23 / Izvor: Official Journal of the European Union, 17.02.2021.

Hrvatska-Zagreb: Usluge programiranja aplikacijske podrške

2021/S 033-082780

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Nacionalni registracijski broj: 58101996540
Poštanska adresa: Josipa Marohnića 5
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: e-skole-nabava@carnet.hr
Telefon: +385 6661616
Telefaks: +385 6661615
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.carnet.hr
Adresa profila kupca: www.carnet.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0006147

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: Javna ustanova koja djeluje u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Nabava aplikacije za upravljanje školskom mrežom

 

Referentni broj: 11-21-VV-OP

II.1.2)Glavna CPV oznaka

72212000 Usluge programiranja aplikacijske podrške

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet ovog postupka nabave je nabava aplikacije za upravljanje školskom mrežom, a sve sukladno Prilogu 2. Tehnička specifikacija.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 400 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

72212000 Usluge programiranja aplikacijske podrške

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR HRVATSKA

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Odabrani ponuditelj će pružati usluge u svom sjedištu/uredu.Nadalje, prema potrebama naručitelja, sastanci i druge aktivnosti u sklopu ovog predmeta nabave održavat će se u sjedištu naručitelja, Jo...

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet ovog postupka nabave je nabava aplikacije za upravljanje školskom mrežom, a sve sukladno Prilogu 2. Tehnička specifikacija.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 15

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjaci - Specifično iskustvo / Ponder: 26

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjaci - Certifikati / Ponder: 8

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 51

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 400 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 18

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti).

Kao dovoljan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke dokumentacije o nabavi naručitelj će prihvatiti ažurirani popratni dokument:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države njegova poslovnog nastana.

Naručitelj će sam izvršiti provjeru predmetnog kriterija putem dostupnih baza podataka, a ako izvršenje provjere nije moguće naručitelj će kao ažurirani popratni dokument tražiti dokaz od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu osim u slučaju ako već ne posjeduje te dokumente, pri čemu će se dokaz zatražiti u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 23/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 23/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

 

Josipa Marohnića 5, Zagreb.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

12/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: