(HR) Nabavka deset specijaliziranih vozila za sanitetski prijevoz putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti

Datum objave: 16.03.2021. 09:16 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.03.2021.

Hrvatska-Sisak: Usluge davanja vlastitih nekretnina u najam ili zakup

2021/S 052-131221

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije
Nacionalni registracijski broj: 72671699332
Poštanska adresa: Ulica 1. svibnja 20
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Boba Matijašec
E-pošta: tajnica@zhm-smz.hr
Telefon: +385 530468
Telefaks: +385 530506
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zhm-smz.hr
Adresa profila kupca: www.zhm-smz.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0009939

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Nabava deset specijaliziranih vozila za sanitetski prijevoz putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti

 

Referentni broj: JN-4

II.1.2)Glavna CPV oznaka

70200000 Usluge davanja vlastitih nekretnina u najam ili zakup

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava speijaliziranih vozila za sanitetski prijevoz putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 800 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

70200000 Usluge davanja vlastitih nekretnina u najam ili zakup

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Ulica 1. svibnja 20, Sisak.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava specijaliziranih vozila za sanitetski prijevoz putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10 %

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 800 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 60

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

4.1.1. Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac - Dio IV. Kriteriji za odabir, odjeljak ? za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata.

Sukladno odredbi članka 262. ZJN-a Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Sukladno odredbi članka 262. stavka 2. ZJN-a ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno navedenom, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana, dostavi sve ili dio ažuriranih popratnih dokumenta ili dokaza.

Sukladno odredbi članka 263. ZJN-a Javni naručitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Sukladno odredbi članka 266. ZJN-a sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana ili potvrdom o ovlaštenju ili članstvu u određenoj organizaciji u državi njegova sjedišta.

Sukladno odredbi članka 262. stavka 2. ZJN-a ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:

 

Priroda predmeta nabave – operativni leasing

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 19/04/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 19/04/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

Mjesto:

 

Ulica 1 svibnja 20, Sisak.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

11/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: