(HR) Nabavka digitalnog RTG aparata za Objedinjeni hitni bolnički prijem

Datum objave: 27.07.2017. 09:50 / Izvor: Official Journal of the European Union, 27.07.2017.

Hrvatska-Koprivnica: Medicinske naprave

2017/S 142-291692

Obavijest o nadmetanju

Roba

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica
44899993850
Željka Selingera 1
Koprivnica
48000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Danijel Jurašić, mag. oec.
Telefon: +385 48251212
E-pošta: dajurasic@obkoprivnica.hr
Telefaks: +385 48251312
NUTS kod: HR045

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.obkoprivnica.hr

I.2)Zajednička nabava

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0015460

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Digitalni RTG aparat za Objedinjeni hitni bolnički prijem, RTG uređaj intraoperacijski (C luk) za Djelatnost operacije i mobilni digitalni rtg uređaj za Jedinicu intenzivnog liječenja.

Referentni broj: 26/2017

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33100000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Digitalni RTG aparat za Objedinjeni hitni bolnički prijem, RTG uređaj intraoperacijski (C luk) za Djelatnost operacije i mobilni digitalni rtg uređaj za Jedinicu intenzivnog liječenja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 150 400.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Digitalni RTG aparat za Objedinjeni hitni bolnički prijem

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33100000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR045

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica.

II.2.4)Opis nabave:

Digitalni RTG aparat za Objedinjeni hitni bolnički prijem.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Tehničke prednosti radiološkog sustava / Ponder: 15 bodova (15 %)

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 15 bodova (15 %)

Cijena - Ponder: 70 bodova (70 %)

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 440 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 60

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Mobilni digitalni rtg uređaj za Jedinicu intenzivnog liječenja

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33100000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR045

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica.

II.2.4)Opis nabave:

Mobilni digitalni rtg uređaj za Jedinicu intenzivnog liječenja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Tehničke prednosti radiološkog sustava / Ponder: 15 bodova (15 %)

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 15 bodova (15 %)

Cijena - Ponder: 70 bodova (70 %)

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 252 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 60

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

RTG uređaj intraoperacijski (C luk) za Djelatnost operacije

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33100000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR045

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica.

II.2.4)Opis nabave:

RTG uređaj intraoperacijski (C luk) za Djelatnost operacije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Tehničke prednosti radiološkog sustava / Ponder: 15 bodova (15 %)

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 15 bodova (15 %)

Cijena - Ponder: 70 bodova (70 %)

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 458 400.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 60

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno točki „4.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti” dokumentacije o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 28/08/2017

Lokalno vrijeme: 09:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 28/08/2017

Lokalno vrijeme: 09:00

Mjesto:

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica u dvorani za sastanke (I. kat) pri upravi bolnice.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno članku 405. Zakona o javnoj nabavi žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

Sukladno članku 406. Zakona žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora biti sačinjena na način propisan člankom 420. Zakona o javnoj nabavi.

Ako je izjavljena žalba na dokumentaciju o nabavi, ili na njezinu izmjenu, naručitelj će odmah po primitku žalbe na isti način i na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena osnovna dokumentacija o nabavi objaviti informaciju da je na dokumentaciju izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Odjel ekonomsko-financijskih poslova
Željka Selingera 1
Koprivnica
48000
Hrvatska

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

24/07/2017

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: