(HR) Nabavka energetske učinkovitosti javne rasvjete Grada Crikvenice

Datum objave: 16.03.2021. 09:06 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.03.2021.

Hrvatska-Crikvenica: Cestovna rasvjeta

2021/S 052-130428

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Grad Crikvenica
Nacionalni registracijski broj: 81687755716
Poštanska adresa: Ulica kralja Tomislava 85
Mjesto: Crikvenica
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 51260
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Martina Tomašić Smoljan
E-pošta: martina.tomasic.smoljan@crikvenica.hr
Telefon: +385 51455441/ +385 51455407
Telefaks: +385 51242009
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.crikvenica.hr
Adresa profila kupca: www.crikvenica.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0010014

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Energetska učinkovitost javne rasvjete Grada Crikvenice

 

Referentni broj: 51-04-21-VV

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34993000 Cestovna rasvjeta

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet javne nabave je modernizacija sustava javne rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja na području Grada Crikvenica. Predmet nabave obuhvaća dobavu i isporuku robe, montažu i izvođenje radova do pune funkcionalnosti.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 9 600 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34993000 Cestovna rasvjeta

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR0 Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Grad Crikvenica, lokacije zadanog zahvata.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet javne nabave je modernizacija sustava javne rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja na području Grada Crikvenica. Predmet nabave obuhvaća dobavu i isporuku robe, montažu i izvođenje radova do pune funkcionalnosti.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Zajamčena ušteda / Ponder: 20

Kriterij kvalitete - Naziv: Brzina isporuke što većeg broja svjetiljki u roku od 15 dana / Ponder: 40

Cijena - Ponder: 40

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 9 600 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 180

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

4.1.Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Naručitelj određuje uvjete za obavljanje profesionalne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebne za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Svi uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti vezani su uz predmet nabave i razmjerni su predmetu nabave.

U nastavku se navode uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti:

4.1.1. Gospodarski subjekt mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice ponuditelja, navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno, te svaki član zajednice u ponudi dostavlja ispunjeni e-ESPD obrazac.

Profesionalnu sposobnost gospodarski subjekt ne može dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog subjekta pa niti na podugovaratelja.

Naručitelj je obvezan u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se:

— Izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjhavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlastim javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Dobavljač opreme ili izvođač treba priložiti tehnički list proizvođača ili ovlaštenog mjernog laboratorija u vidu izvještaja o testiranju na kojemu su jasno označeni vidljivi podaci te Izjavu o sukladnosti u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/2013) kao i Zakonom o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 14/2014), a obavezno certifikat sukladan Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/2016) i certifikat sukladan Pravilniku o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 43/2016).

Certifikati trebaju biti izdani od akreditiranih laboratorija u Europskoj uniji te moraju biti u izdanju na hrvatskom ili drugom jeziku prevedenom na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

6.14. Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem

Gospodarski subjekt mora dokazati da posjeduje važeći Certifikat o sukladnosti gospodarskog subjekta sa sustavom upravljanja kvalitetom prema HRN EN ISO 9001:2015 (ili jednakovrijedno) za proizvođača svjetiljki. Certifikat mora biti izdan od akreditirane neovisne kuće/tijela. Naručitelj će priznati jednakovrijedne certifikate o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete (prema prije navedenoj normi ili jednakovrijednoj, a za gore navedenu djelatnost), izdanu od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim zemljama članicama.

Gospodarski subjekt mora dokazati da posjeduje Certifikat o sukladnosti gospodarskog subjekta sa sustavom upravljanja okolišem prema HRN EN ISO 14001:2009 (ili 2015). Certifikat mora biti izdan od akreditirane neovisne kuće/tijela. Naručitelj će priznati jednakovrijedne certifikate o sukladnosti sustava upravljanja okolišem (prema prije navedenoj normi ili jednakovrijednoj, a za gore navedenu djelatnost) izdanu od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim zemljama članicama. Naručitelj će od ponuditelja prihvatiti i druge dokaze o jednakovrijednim mjerama osiguranja sustava upravljanja okolišem za navedenu djelatnost.

Zahtjev za posjedovanjem certifikata o sukladnosti sustava upravljanja okolišem, a za predmet nabave, je važan iz razloga što nabava podrazumijeva radove koji mogu generirati onečišćenje okoliša, pa Naručitelj mora biti siguran da će se mjere sustava za očuvanje okoliša provoditi djelotvorno kroz taj period vremena. Stoga Naručitelj mora biti siguran da je Ponuditelj osigurao sustav upravljanja okolišem za pružanja usluge koja je predmet nabave, a kako bi tijekom čitavog perioda trajanja Ugovora isti bio ispunjavan na djelotvoran i definiran način.

 

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 16/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 16/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto:

 

Grad Crikvenica, K.Tomislava 85, HR-51260 Crikvenica (sala za sastanke, suteren).

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV,10000 Zagreb.

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora u javnoj nabavi koja je predmetom ovog postupka i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava.

Rok za izjavljivanje žalbe na Dokumentaciju o nabavi

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji iz točke 6.10. DON-a. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.

Žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje ili Dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatnim informacijama, objašnjenjima ili izmjenama Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, sukladno odredbi čl. 406. st.2. ZJN-a 2016 nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: DKOM
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

11/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: