(HR) Nabavka energetskih usluga u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete

Datum objave: 27.01.2020. 09:29 / Izvor: Official Journal of the European Union, 27.01.2020.

Hrvatska-Ogulin: Usluge u području gospodarenja energijom

2020/S 018-039713

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Ogulin
Nacionalni registracijski broj: 58264108511
Poštanska adresa: Bernardina Frankopana 11
Mjesto: Ogulin
NUTS kod: HR04D
Poštanski broj: 47300
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dubravka Salopek, bacc. ing. traff.
E-pošta: dubravka.salopek@ogulin.hr
Telefon: +385 47801527
Telefaks: +385 47522821

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.ogulin.hr

Adresa profila kupca: www.ogulin.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0003044
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete

 

Referentni broj: VV 1/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71314200
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava javne rasvjete u Gradu Ogulinu što podrazumijeva postizanje dokazivih ušteda, a koje će se postići provođenjem mjera energetske učinkovitosti (nadalje: Mjere), koje se sastoje od:

— Izvođenja svih radova, ugradnji opreme i materijala predviđenih Glavnim projektom rekonstrukcije javne rasvjete Grada Ogulina, uključujući nepredviđene radove i/ili sve potrebne radnje koje su nužne za ostvarenje ušteda,

— Stručnog nadzora nad provedbom Mjera (nadalje: Nadzor),

— Praćenja, mjerenja i verifikacije ušteda (nadalje: Praćenje).

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 9 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71314200
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04D
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Teritorijalno područje Grada Ogulina.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Točka 2.1. DON-a.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka 6.6. DON-a / Ponder: Točka 6.6. DON-a
Kriterij troška - Naziv: Točka 6.6. DON-a / Ponder: Točka 6.6. DON-a
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 9 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 76
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1. Dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: - ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti) za ponuditelja, odnosno za sve članove zajednice ponuditelja (ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja).

Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1. i to:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Sukladno DON-u i prijedlogu ugovora.

 

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 27/02/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 25/06/2020
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 27/02/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

Ogulin.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

 

Sukladno DON-u.

 

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/01/2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: