(HR) Nabavka eurodiesela BS

Datum objave: 30.06.2017. 09:51 / Izvor: Official Journal of the European Union, 30.06.2017.

Hrvatska-Sisak: Dizelsko gorivo (EN 590)

2017/S 123-249026

Obavijest o nadmetanju

Roba

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Auto promet Sisak d. o. o.
71445870691
Zagrebačka 19
Sisak
44000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Denis Bušić
Telefon: +385 44526356
E-pošta: denisb@auto-promet-sisak.hr
NUTS kod: HR04E

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.auto-promet-sisak.hr

I.2)Zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0013120
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: prijevoz putnika u cestovnom prometu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Eurodiesel BS.

 

Referentni broj: EVN J 01/17
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09134220
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Eurodiesel BS Dizelsko gorivo (EN 590).

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 500 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09134220
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04E
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Auto Promet Sisak d. o. o., Zagrebačka 19, HR-44000 Sisak.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Eurodiesel BS – Dizelsko gorivo (EN 590).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

1. izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana;

2. potvrda o ovlaštenju ili članstvu u određenoj organizaciji u državi njegova sjedišta.

— važeća Suglasnost nadležnog Ministarstva gospodarstva, odnosno odgovarajućeg tijela prema sjedištu gospodarskog subjekta za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za vrstu naftnog derivata koji je predmet nabave, sukladno Uredbi o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (NN broj 58/09, 27/10, 37/11, 145/12 i 51/13).

— važeća Dozvola (rješenje) Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima sukladno Zakonu o energiji (NN br. 120/12 i 14/14).

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/08/2017
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/08/2017
Lokalno vrijeme: 9:00
Mjesto:

 

Zagrebačka 19, HR-44000 Sisak.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi;

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka;

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda;

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, cijene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj navedenoj fazi postupka gubi pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka na prethodnu fazu.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/06/2017

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: