(HR) Nabavka IT sustava i aplikativne podrške za potrebe Opće bolnice Pula

Datum objave: 02.03.2021. 09:54 / Izvor: Official Journal of the European Union, 02.03.2021.

Hrvatska-Pula: Programski paketi i informacijski sustavi

2021/S 042-104506

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola
Nacionalni registracijski broj: 16089706543
Poštanska adresa: Santoriova 24a
Mjesto: Pula
NUTS kod: HR036 Istarska županija
Poštanski broj: 52100
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Tomislav Uravić
E-pošta: tomislav.uravic@obpula.hr
Telefon: +385 52376414
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.obpula.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0007984

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava IT sustava i aplikativne podrške za potrebe Opće bolnice Pula

Referentni broj: 01/21 E-VV

II.1.2)Glavna CPV oznaka

48000000 Programski paketi i informacijski sustavi

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet ovog postupka nabave je opremanje cjelokupne server sale hardverskim i aplikativnim rješenjima potrebnim za uspješno funkcioniranje IT sustava Opće bolnice Pula.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 11 000 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

48000000 Programski paketi i informacijski sustavi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR036 Istarska županija

II.2.4)Opis nabave:

Sukladno tehničkim specifikacijama predmeta nabave.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično stručno iskustvo stručnjaka (T) / Ponder: 40 % - 40 bodova

Cijena - Ponder: 60 % - 60 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 11 000 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 02/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 02/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

25/02/2021

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: