(HR) Nabavka komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada putem financijskog leasinga

Datum objave: 26.02.2021. 09:51 / Izvor: Official Journal of the European Union, 26.02.2021.

Hrvatska-Sinj: Komunalna vozila

2021/S 040-097866

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Čistoća Cetinske krajine d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 79243957155
Poštanska adresa: 126.brigade HV-a 13
Mjesto: Sinj
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21230
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nedjeljko Kegalj
E-pošta: nedjeljko.kegalj@inet.hr
Telefon: +385 21668140
Telefaks: +385 21821078
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.čistoća-ck.hr
Adresa profila kupca: www.čistoća-ck.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0007754

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: skupljanje neopasnog otpada

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada putem financijskog leasinga

Referentni broj: EVB-1-2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34144700 Komunalna vozila

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava dva (2) nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada sukladno tehničkoj specifikaciji i ponudbenom troškovniku, putem financijskog leasinga na razdoblje od 20 mjeseci, bez učešća od strane naručitelja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 145 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34144700 Komunalna vozila

66114000 Usluge financijskog leasinga

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Mjesto isporuke je sjedište naručitelja Čistoća Cetinske krajine d.o.o 126. Brigade HV-a. 13 Sinj.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je nabava dva (2) nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada sukladno tehničkoj specifikaciji i ponudbenom troškovniku, putem financijskog leasinga na razdoblje od 20 mjeseci, bez učešća od strane naručitelja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 10

Cijena - Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 145 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 90

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

Predmet nabave sufinancirat će se sredstvima iz EU fondova u sklopu projekta Provedba projekta; Novim komunalnim vozilima do smanjenja otpada.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 26/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 26/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto: 

Čistoća Cetinske krajine d.o.o., 126.Brigade HV-a 13, HR-21230 Sinj.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: 

Ponude se javno otvaraju na adresi Naručitelja, odmah nakon isteka roka za dostavu ponuda. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Dokaz ovlasti ovlaštene osobe Ponuditelja je pisana punomoć, ovlaštenje i sl.

Dokaz ovlasti zakonskog zastupnika ponuditelja je izvadak iz sudskog registra ili druga odgovarajuća isprava iz koje je vidljivo svojstvo zakonskog zastupnika.

U slučaju kada naručitelj dobije informaciju da je pristigla elektronički dostavljena ponuda, a funkcija javnog otvaranja elektronički dostavljenih ponuda je nedostupna iz bilo kojeg razloga, proces javnog otvaranja ponuda započinje kada se za to stvore uvjeti.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite: 

Sukladno članku 406. ZJN-a 2016 žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb na način propisan člankom 405. ZJN-a 2016.

U slučaju da je izjavljena žalba, naručitelj će postupiti u skladu s odredbama članaka 416. i 419. ZJN-a 2016. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Čistoća Cetinske krajine d.o.o.
Poštanska adresa: 126.Brigade HV-a 13
Mjesto: Sinj
Poštanski broj: 21230
Država: Hrvatska
E-pošta: tajnica@cistoca-ck.hr
Telefon: +385 21668140
Telefaks: +385 21821078
Internetska adresa: www.cistoca-ck.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

23/02/2021

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: