(HR) Nabavka LDPE vreća s logom fonda za PET, AL/FE i stakleni ambalažni otpad i sigurnosnih vezica

Datum objave: 02.08.2017. 12:33 / Izvor: Official Journal of the European Union, 02.08.2017.

Hrvatska-Zagreb: Vreće i vrećice za otpad iz polietilena

2017/S 146-301329

Obavijest o nadmetanju

Roba

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
85828625994
Radnička cesta 80
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Biljana Polić Helena Svirčević Antonija Bračun
Telefon: +385 15391818/+385 15391994
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.fzoeu.hr

I.2)Zajednička nabava

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0015867

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

LDPE vreće s logom fonda za PET, AL/FE i stakleni ambalažni otpad i sigurnosne vezice.

Referentni broj: E-VV-4/2017

II.1.2)Glavna CPV oznaka

19640000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Vreće i vrećice za otpad iz polietilena.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 5 860 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

LDPE vreće s logom fonda za PET

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

19640000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

II.2.4)Opis nabave:

LDPE vreća s logom fonda – PET.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Najkraći ponuđeni rok isporuke / Ponder: 10 %

Kriterij troška - Naziv: Najniža cijena / Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 941 440.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

LDPE vreće s logom fonda za AL/FE

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

19640000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Skladište Distributera s kojim Fond ima Ugovor.

II.2.4)Opis nabave:

LDPE vreće s logom fonda za AL/FE.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Najkraći rok isporuke / Ponder: 10 %

Kriterij troška - Naziv: Najniža cijena / Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 239 400.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

LDPE vreće s logom fonda za staklo

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

19640000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Skladište Distributera s kojim Fond ima Ugovor.

II.2.4)Opis nabave:

LDPE vreće s logom fonda za staklo.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Najkraći rok isporuke / Ponder: 10 %

Kriterij troška - Naziv: Najniža cijena / Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 082 880.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Sigurnosne vezice za zatvaranje vreća

Grupa br.: 4

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

19640000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Skladište Distributera s kojim Fond ima Ugovor.

II.2.4)Opis nabave:

Sigurnosne vezice za zatvaranje vreća.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Najkraći rok isporuke / Ponder: 10 %

Kriterij troška - Naziv: Najniža cijena / Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 596 280.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno točki 17.1. Dokumentacije o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 06/09/2017

Lokalno vrijeme: 13:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 06/09/2017

Lokalno vrijeme: 13:00

Mjesto:

Sjedište naručitelja, Radnička c. 80, Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

28/07/2017

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: