(HR) Nabavka LDPE vreća s logom Fonda za PET, Al/Fe i staklenog ambalažnog otpada

Datum objave: 05.03.2021. 09:40 / Izvor: Official Journal of the European Union, 05.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Vreće i vrećice za otpad iz polietilena

2021/S 045-110646

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonija Bračun
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
Telefon: +385 915391994
Telefaks: +385 915391810
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.fzoeu.hr
Adresa profila kupca: http://www.fzoeu.hr/hr/javna_nabava/postupci_u_tijeku/

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0008827

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

LDPE vreće za PET, Al-Fe i stakleni ambalažni otpad

Referentni broj: E-VV-2/2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

19640000 Vreće i vrećice za otpad iz polietilena 

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Nabava i isporuka LDPE vreća s logom Fonda za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 13 926 160.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

1.1 LDPE vreća s logom Fonda - PET (tip 1) 1.2 LDPE vreća s logom Fonda - PET (tip 2) 1.3 LDPE vreća s logom Fonda - PET (tip 3)

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

19640000 Vreće i vrećice za otpad iz polietilena 

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Skladište distributera s kojim Fond ima sklopljen ugovor. Skladište se nalazi na području grada Zagreba/Zagrebačke županije (FCO skladište distributera). O točnoj lokaciji skladišta isporučitelj će...

II.2.4)Opis nabave:

Nabava LDPE vreća s logom Fonda - PET (tip 1., tip 2 i tip 3).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij (K2) - Izračun utjecaja kriteriju Rok plaćanja / Ponder: 0,10

Cijena - Ponder: 0,90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 7 981 400.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Nema ih.

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

2.1 LDPE vreća s logom Fonda - Al/Fe (tip 1) 2.2 LDPE vreća s logom Fonda - Al/Fe (tip 2) 2.3 LDPE vreća s logom Fonda - Al/Fe (tip 3)

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

19640000 Vreće i vrećice za otpad iz polietilena 

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Skladište distributera s kojim Fond ima sklopljen ugovor. Skladište se nalazi na području grada Zagreba/Zagrebačke županije (FCO skladište distributera). O točnoj lokaciji skladišta isporučitelj će...

II.2.4)Opis nabave:

Nabava LDPE vreća s logom Fonda - Al/Fe (tip 1, tip 2 i tip 3).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij (K2) - Izračun utjecaja kriteriju Rok plaćanja / Ponder: 0,10

Cijena - Ponder: 0,90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 464 760.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Nema ih.

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

3.1 LDPE vreća s logom Fonda Staklo 40

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

19640000 Vreće i vrećice za otpad iz polietilena 

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Skladište distributera s kojim Fond ima sklopljen ugovor. Skladište se nalazi na području grada Zagreba/Zagrebačke županije (FCO skladište distributera). O točnoj lokaciji skladišta isporučitelj će...

II.2.4)Opis nabave:

Nabava LDPE vreća s logom Fonda Staklo 40.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij (K2) - Izračun utjecaja kriteriju Rok plaćanja / Ponder: 0,10

Cijena - Ponder: 0,90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 480 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Nema ih.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

3.2.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuditelj je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac: (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka 1.) za sve gospodarske subjekte iz ponude.

Profesionalnu sposobnost gospodarski subjekt ne može dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog subjekta niti na podugovaratelja.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument kojim dokazuje uvjete sposobnosti iz ove točke:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.

Napomena: Dostavljene potvrde, dokumenti, izjave i druga dokazna sredstva kojima gospodarski subjekt dokazuje nepostojanje osnova za isključenje te ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta dostavljeni za jednu grupu vrijede i za ostale grupe predmeta nabave za koje je ponuditelj dostavio ponudu.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 07/04/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 07/04/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

Mjesto: 

Sjedište naručitelja: Radnička cesta 80.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: 

Sukladno točki 7. Dokumentacije o nabavi..

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

02/03/2021

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: