(HR) Nabavka licenci za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga

Datum objave: 01.07.2017. 10:08 / Izvor: Official Journal of the European Union, 01.07.2017.

Hrvatska-Zagreb: Programski paketi i informacijski sustavi

2017/S 124-251601

Obavijest o nadmetanju

Roba

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
17683204722
Ulica Ivana Lučića 6-8
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Ankica Jagnjić
Telefon: +385 14599831
E-pošta: info@sredisnjanabava.hr
Telefaks: +385 14599844
NUTS kod: HR0

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://sredisnjanabava.gov.hr/

I.2)Zajednička nabava

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0013108

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Državna ili federalna agencija/ured

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Licence za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga.

Referentni broj: 5/2017

II.1.2)Glavna CPV oznaka

48000000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su:

Grupa 1. Licence i tehnička podrška za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda;

Grupa 2. Oracle Cloud usluge.

Sukladno DoN-u.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 97 500 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 1. Licence i tehnička podrška za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

48000000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR0

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Republika Hrvatska.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 1 – Licence i tehnička podrška za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda Nabavom licenci za softverske proizvode navedene u Troškovniku Grupe 1. Korisnik stječe pravo trajnoga korištenja softverskih proizvoda za svoje potrebe, sukladno pravilima licenciranja određenim Oracle-ovim licenčnim definicijama i pravilima (OLSAdef)/Oracle-ovom licenčnom metrikom opisanom u LDR dokumentu (License Sys LDRs btwn Oracle and End User Tech) ako pravila nisu u suprotnosti s važećim propisima Republike Hrvatske. Licence za softverske proizvode Korisnik može nabaviti u bilo kojoj godini trajanja sklopljenog okvirnog sporazuma. U ovoj grupi predmeta nabave licence za proizvode i usluge navedene u Troškovniku korisnici nabavljaju za proširenje postojećih informatičkih rješenja, usklađivanje s pravilima licenciranja vlasnika intelektualnih prava za proizvode i usluge koji se nabavljaju ili implementaciju projekata u kojima je prethodno provedena prosudba između više jednakovrijednih proizvoda. Tehničku podršku za proizvode i usluge navedene u Troškovniku u Tablici 1. korisnici nabavljaju vezano za nabavu novih licenci tijekom trajanja okvirnog sporazuma sklopljenog temeljem ovog postupka nabave. Tehničku podršku za proizvode i usluge navedene u Troškovniku u Tablici 2., korisnici nabavljaju za licence koje su u njihovom vlasništvu, nabavljene su prije ovog postupka nabave i za koje postoji neprekinuti slijed tehnološke podrške u skladu s pravilima licenciranja, a koje propisuje vlasnik autorskih prava.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 84 000 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 36

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 2. Oracle Cloud usluge

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

48000000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR0

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Republika Hrvatska.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 2. Oracle Cloud usluge Oracle Cloud usluge koje se nabavljaju odnose se na korištenje Oracle proizvoda i usluga navedenih u troškovniku, pružaju se na godišnjoj osnovi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 13 500 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 36

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno točki DoN-a 11.2. A.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 5

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 01/08/2017

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 01/08/2017

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

Ulica Ivana Lučića 6 – 8.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

28/06/2017

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: