(HR) Nabavka medicinskog potrošnog materijala za operacijske sale po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur

Datum objave: 03.01.2020. 10:45 / Izvor: Official Journal of the European Union, 03.01.2020.

Hrvatska-Zagreb: Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal

2020/S 002-001231

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Klinička bolnica Merkur
Nacionalni registracijski broj: 25883882856
Poštanska adresa: Zajčeva 19
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: RobertDragija, dipl. oec.
E-pošta: robert.dragija@kb-merkur.hr
Telefon: +385 12253119
Telefaks: +385 12334009

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.kb-merkur.hr

Adresa profila kupca: www.kb-merkur.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0051168

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava medicinskog potrošnog materijala za operacijske sale po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur.

Referentni broj: EVV 90 /2019/KBM

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33141000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Nabava medicinskog potrošnog materijala za operacijske sale po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 433 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 1. - potrošni materijal za operacijske sale

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33141000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR041

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Klinička bolnica Merkur, Zajčeva 19, skladište ljekarne, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 1. - potrošni materijal za operacijske sale - Materijal za laparoskopske zahvate

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10 %

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 795 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 2. - potrošni materijal za operacijske sale

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33141000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR041

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Klinička bolnica Merkur, Zajčeva 19, skladište ljekarne, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 2. - potrošni materijal za operacijske sale: Stapleri za otvorenu i endoskopsku kirurgiju

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10 %

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 027 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 3. - potrošni materijal za operacijske sale

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33141000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR041

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Klinička bolnica Merkur, Zajčeva 19, skladište ljekarne, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 3. - potrošni materijal za operacijske sale: elektrokirurški potrošni materijal.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10 %

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 456 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 4.- potrošni materijal za operacijske sale

Grupa br.: 4

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33141000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR041

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Klinička bolnica Merkur, Zajčeva 19, skladište ljekarne, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 4. - potrošni materijal za operacijske sale.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10 %

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 155 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

3.4. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost:

Temeljem članka 257. stavak 1. i 266. Zakona o javnoj nabavi gospodarski subjekt obvezan je dokazati:

1. upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

A dokazuje se izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti, ponuditelj u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje

Profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno prijedlogu ugovora iz dokumentacije o nabavi

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 04/02/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 04/02/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto: 

Klinička bolnica Merkur, Zajčeva 19. VI. kat Ravnateljstvo, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

Nastanak ugovora o javnoj nabavi uvjetovan je suglasnošću Ministarstva zdravstva kao mjerodavnog tijela, te nastaje u trenutku pribavljanja njegove suglasnosti, a sve sukladno članku 307. stavak 4. Zakona.

Temeljem ovog postupka javne nabave, a nakon što Odluka o odabiru postane izvršna, sklopit će se Ugovor o javnoj nabavi robe.

Sukladno Odlukama nadležnih tijela obveznih za bolnicu, ukoliko bude proveden postupak objedinjene nabave za zdravstvene ustanove, Naručitelj zadržava pravo „da sklopljeni ugovor može biti raskinut ranije i to bezuvjetno i bez naknade štete, odnosno da prestaje s danom zaprimanja okvirnog sporazuma od strane nadležnog središnjeg .......

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

31/12/2019

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: