(HR) Nabavka mjerne opreme s uslugom ugradnje za postojeće KMP i KMS

Datum objave: 29.06.2017. 12:47 / Izvor: Official Journal of the European Union, 29.06.2017.

Hrvatska-Zagreb: Mjerni instrumenti

2017/S 122-246851

Obavijest o nadmetanju

Roba

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
87950783661
Roberta Frangeša Mihanovića 9
Zagreb
10110
Hrvatska
Osoba za kontakt: Opći dio: K. Nikolić-Friščić, S. Zajec; Tehnički dio: D. Vidaković, D. Žagar
Telefon: +385 17007007
E-pošta: kata.friscic@hakom.hr
Telefaks: +385 17007070
NUTS kod: HR0

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hakom.hr

Adresa profila kupca: www.hakom.hr

I.2)Zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0012951
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Državna ili federalna agencija/ured
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: regulator za mrežne djelatnosti

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Mjerna oprema s uslugom ugradnje za postojeće KMP i KMS.

 

Referentni broj: 2017-2
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38300000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Mjerna oprema s uslugom ugradnje za postojeće KMP i KMS, za potrebe HAKOM-a.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 440 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38300000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Sjedišta HAKOM-a HR-10110 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, odnosno u HAKOM-ovim podružnicama u Osijeku (Ulica Ivana Gundulića 5), Rijeci (Sv. Kuzam b.b., Škrljevo) i Splitu (Ulica Vrh Visoke 21).

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Mjerna oprema s uslugom ugradnje za postojeće KMP i KMS, za potrebe HAKOM-a.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 440 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 100
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Sukladno točki 3.1. dokumentacije o nabavi.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 03/08/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 03/08/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

HAKOM, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 14. kat, dvorana.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Sukladno članku 406. ZJN-a 2016 – u roku 10 dana.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/06/2017

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: