(HR) Nabavka motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 48 mjeseci (4 godine)

Datum objave: 02.08.2017. 12:36 / Izvor: Official Journal of the European Union, 02.08.2017.

Hrvatska-Zagreb: Motorna vozila

2017/S 146-301346

Obavijest o nadmetanju

Roba

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
28921383001
Ulica grada Vukovara 220
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Tihana Fiala Kovačević
Telefon: +385 16307493
E-pošta: tihana.fialakovacevic@voda.hr
Telefaks: +385 16307394
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.voda.hr

I.2)Zajednička nabava

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0015864

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: vodno gospodarstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 48 mjeseci (4 godine).

Referentni broj: OP 2017/249

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34100000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet ovog postupka javne nabave je nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 48 mjeseci (4 godine) sukladno tehničkim značajkama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u ovoj dokumentaciji o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 5 176 800.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 1. Terensko vozilo niže klase

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34113200

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka vozila je na lokaciji Naručitelja: Ulica grada Vukovara 220, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Terensko vozilo niže klase.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Iznos prekoračene ugovorene kilometraže bez ugovorne kazne / Ponder: 10 bodova

Kriterij kvalitete - Naziv: Najniža ugovorna kazna / Ponder: 5 bodova

Kriterij kvalitete - Naziv: Najviši ugovorni „povrat” za nerealiziranu kilometražu / Ponder: 5 bodova

Cijena - Ponder: 80 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 728 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 48

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 2. Osobno vozilo niže klase

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34110000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka vozila je na lokaciji Naručitelja: Ulica grada Vukovara 220, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Osobno vozilo niže klase.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Iznos prekoračene ugovorene kilometraže bez ugovorne kazne / Ponder: 10 bodova

Kriterij kvalitete - Naziv: Najniža ugovorna kazna / Ponder: 5 bodova

Kriterij kvalitete - Naziv: Najviši ugovorni „povrat” za nerealiziranu kilometražu / Ponder: 5 bodova

Cijena - Ponder: 80 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 342 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 48

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 3. Osobno vozilo niže srednje klase

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34100000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka vozila na adresi naručitelja, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Osobno vozilo niže srednje klase.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Iznos prekoračene ugovorene kilometraže bez ugovorne kazne / Ponder: 10 bodova

Kriterij kvalitete - Naziv: Najniža ugovorna kazna / Ponder: 5 bodova

Kriterij kvalitete - Naziv: Najviši ugovorni „povrat” za nerealiziranu kilometražu / Ponder: 5 bodova

Cijena - Ponder: 80 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 382 400.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 48

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 4. Osobno (lako dostavno) vozilo

Grupa br.: 4

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34100000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka vozila na lokaciji Naručitelja: Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Osobno (lako dostavno) vozilo.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Iznos prekoračene ugovorene kilometraže bez ugovorne kazne / Ponder: 10 bodova

Kriterij kvalitete - Naziv: Najniža ugovorna kazna / Ponder: 5 bodova

Kriterij kvalitete - Naziv: Najviši ugovorni „povrat” za nerealiziranu kilometražu / Ponder: 5 bodova

Cijena - Ponder: 80 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 140 400.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 48

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 5. Osobno vozilo srednje klase

Grupa br.: 5

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34100000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka vozila na lokaciji naručitelja, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Osobno vozilo srednje klase.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Iznos prekoračene ugovorene kilometraže bez ugovorne kazne / Ponder: 10 bodova

Kriterij kvalitete - Naziv: Najniža ugovorna kazna / Ponder: 5 bodova

Kriterij kvalitete - Naziv: Najviši ugovorni „povrat” za nerealiziranu kilometražu / Ponder: 5 bodova

Cijena - Ponder: 80 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 584 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 48

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt, za svaku grupu predmeta nabave, mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt dokazuje:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 05/09/2017

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 05/09/2017

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

Zagreb, Ulica grada Vukovara 220.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

28/07/2017

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: