(HR) Nabavka motornih vozila

Datum objave: 01.07.2017. 10:24 / Izvor: Official Journal of the European Union, 01.07.2017.

Hrvatska-Zagreb: Motorna vozila

2017/S 124-251798

Obavijest o nadmetanju

Roba

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
17683204722
Ulica Ivana Lučića 6 – 8
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Valentina Turkalj
Telefon: +385 14599831
E-pošta: pisarnica@sredisnjanabava.hr
Telefaks: +385 14599844
NUTS kod: HR0

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://sredisnjanabava.gov.hr/

I.2)Zajednička nabava

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0013544

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Državna ili federalna agencija/ured

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava motornih vozila – Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa.

Referentni broj: 6/2017

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34100000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet javnog nadmetanja je nabava motornih vozila u okviru Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova (grupe 1., 2., 3., 5. i 6.) te vozila za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (grupa 4.), sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u ovoj dokumentaciji o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 23 100 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 1: Osobni automobil za nadzor brzine – presretač

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34100000

34110000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR0

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Osobni automobil – presretač, s pripremom za ugradnju postojećeg digitalnog uređaja za mjerenje brzine.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 4 488 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 150

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 2: Osobni automobil za nadzor brzine – presretač

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34100000

34110000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR0

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Osobni automobil – presretač, s pripremom za ugradnju novog digitalnog uređaja za mjerenje brzine.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 7 500 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 150

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 3: Kombinirano vozilo za obavljanje očevida prometnih nesreća

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34100000

34114000

34136000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR0

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Kombinirani automobil za očevide prometnih nesreća – policijsko obilježje bez rasvjetnog stupa.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 5 400 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 150

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 4: Kombinirano lako dostavno vozilo za obavljanje nadzora

Grupa br.: 4

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34100000

34136100

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR0

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Kombinirani automobil – lako dostavno vozilo s vagom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 592 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 150

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 5: Ophodni motocikli za ophodnu djelatnost

Grupa br.: 5

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34100000

34410000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR0

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Ophodni motocikli za ophodnu djelatnost u gradovima, izvangradskim prometnicama te sa za osposobljavanje kandidata za vozača A kategorije s policijskim obilježjima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 320 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 150

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 6: Ophodni motocikl za nadzor i upravljanje prometom na cestama

Grupa br.: 6

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34100000

34410000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR0

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Ophodni motocikl za nadzor i upravljanje prometnom na cestama s policijskim obilježjima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 4 800 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 150

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Kako je navedeno u točki 13.2.A. Dokumentacije o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 02/08/2017

Lokalno vrijeme: 13:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 02/08/2017

Lokalno vrijeme: 13:00

Mjesto:

U prostoriji za sastanke Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 6 – 8/II, HR-10000 Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

29/06/2017

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: