(HR) Nabavka multimedijske opreme

Datum objave: 16.02.2021. 08:55 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.02.2021.

Hrvatska-Samobor: Multimedijska oprema

2021/S 032-079220

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Javna ustanova Park prirode Žumberak–Samoborsko gorje
Nacionalni registracijski broj: 11528798664
Poštanska adresa: Slani Dol 1
Mjesto: Samobor
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 10430
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Martina Otročak
E-pošta: motrocak@apsolon.com
Telefon: +385 14813314
Telefaks: +385 14813314
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr
Adresa profila kupca: www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0006098

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Unutrašnje uređenje – ponovljeni postupak II

 

Referentni broj: JN005/21

II.1.2)Glavna CPV oznaka

32322000 Multimedijska oprema

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je opremanje i uređenje Centra za posjetitelje „Sošice – Zeleni Vugel“ sve sukladno Troškovniku prema suvremenim standardima kako bi zadovoljili potrebe buduće namjene, a naročito u pogledu korištenja multimedijalnih pomagala i IT tehnologije u prostorijama namijenjenim za predavanja i stručne prezentacije. Uređenje izložbenog postava tematski obuhvaća sve prirodne i kulturne vrijednosti koje se nalaze na području Parka. Interpretiraju se specifične i zaštićene vrste ali i općenito vrijednosti parkovne bioraznolikosti u svrhu približavanja vrijednosti Parka budućim posjetiteljima. Od ponuditelja/ugovaratelja se očekuje aktivno surađivanje s ugovarateljem iz postupka Nadzor implementacije projekta unutrašnjeg uređenja (JN 002/20) te međusobna koordinacija tijekom cijelog trajanja ugovora do potpunog izvršenja unutarnjeg uređenja u skladu s Projektnom dokumentacijom.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 760 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

32322000 Multimedijska oprema

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Sošice k.č.br. 1647, k.o. Sošice, prostor budućeg Centar za posjetitelje „Sošice – Zeleni Vugel“.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave je opremanje i uređenje Centra za posjetitelje „Sošice – Zeleni Vugel“ sve sukladno Troškovniku prema suvremenim standardima kako bi zadovoljili potrebe buduće namjene, a naročito u pogledu korištenja multimedijalnih pomagala i IT tehnologije u prostorijama namijenjenim za predavanja i stručne prezentacije. Uređenje izložbenog postava tematski obuhvaća sve prirodne i kulturne vrijednosti koje se nalaze na području Parka. Interpretiraju se specifične i zaštićene vrste ali i općenito vrijednosti parkovne bioraznolikosti u svrhu približavanja vrijednosti Parka budućim posjetiteljima. Od ponuditelja/ugovaratelja se očekuje aktivno surađivanje s ugovarateljem iz postupka Nadzor implementacije projekta unutrašnjeg uređenja (JN 002/20) te međusobna koordinacija tijekom cijelog trajanja ugovora do potpunog izvršenja unutarnjeg uređenja u skladu s Projektnom dokumentacijom.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo angažiranog stručnjaka / Ponder: 20 bodova (20 %)

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 10 bodova (10 %)

Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 70 bodova (70 %)

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 760 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 5

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

 

Javna ustanova „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje” provodi projekt „Posjetiteljski centar Sošice“ KK.06.1.2.01.0015 (Projekt) sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

4.1 Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Svaki gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Sukladno točki 8.8 DoN-a

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 19/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 19/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

 

Javna ustanova „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje”, Slani dol 1, Samobor HR-10430.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije o nabavi,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

11/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: