(HR) Nabavka opreme za digitalizaciju građe kulturne baštine

Datum objave: 24.02.2021. 11:00 / Izvor: Official Journal of the European Union, 24.02.2021.

Hrvatska-Zagreb: Skaneri za računala

2021/S 038-094592

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministarstvo kulture i medija
Nacionalni registracijski broj: 37836302645
Poštanska adresa: Runjaninova 2
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: nabava@min-kulture.hr
E-pošta: nabava@min-kulture.hr
Telefon: +385 14866210
Telefaks: +385 14866280
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://min-kulture.gov.hr/
Adresa profila kupca: https://min-kulture.gov.hr/

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0007316

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Rekreacija, kultura i religija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava opreme za digitalizaciju građe kulturne baštine

Referentni broj: 2/2021-OP

II.1.2)Glavna CPV oznaka

30216110 Skaneri za računala

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava opreme za digitalizaciju građe kulturne baštine u sklopu projekta „e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine“, koja uključuje podjelu na 3 grupa, a sve prema opisu predmeta nabave, troškovniku i tehničkim specifikacijama za pojedinu grupu nabave, koji čine sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 606 182.50 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Nabava plošnih skenera površine snimanja A0, A1, A2, A3 i A4

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

30216110 Skaneri za računala

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR HRVATSKA

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno DON-u.

II.2.4)Opis nabave:

Sukladno DON-u.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Sukladno DON-u / Ponder: sukladno DoN-u

Kriterij troška - Naziv: Sukladno DON-u / Ponder: sukladno DoN-u

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 898 859.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 60

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno DON-u.

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Nabava licenci za potporu aktivnostima digitalizacije građe, osobnih računala i periferne opreme

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

30213300 Stolno računalo

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR HRVATSKA

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno DON-u.

II.2.4)Opis nabave:

Sukladno DON-u.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Sukladno DON-u / Ponder: Sukladno DoN-u

Kriterij troška - Naziv: Sukladno DON-u / Ponder: Sukladno DoN-u

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 416 323.50 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 60

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno DON-u.

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Nabava fotoaparata i fotografske opreme

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

30216110 Skaneri za računala

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR HRVATSKA

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno DON-u.

II.2.4)Opis nabave:

Sukladno DON-u.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Sukladno DON-u / Ponder: Sukladno DoN-u

Kriterij troška - Naziv: Sukladno DON-u / Ponder: Sukladno DoN-u

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 291 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 60

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno DON-u.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno DON-u.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 23/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 23/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

19/02/2021

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: