(HR) Nabavka opreme za Kompleks studentskog doma

Datum objave: 03.01.2020. 10:46 / Izvor: Official Journal of the European Union, 03.01.2020.

Hrvatska-Dubrovnik: Namještaj

2020/S 002-001228

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Sveučilište u Dubrovniku
Nacionalni registracijski broj: 01338491514
Poštanska adresa: Branitelja Dubrovnika 29
Mjesto: Dubrovnik
NUTS kod: HR037
Poštanski broj: 20000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marija Žuvelek, mag. oec.
E-pošta: marija.zuvelek@unidu.hr
Telefon: +385 20445888
Telefaks: +385 20435590

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.unidu.hr

Adresa profila kupca: www.unidu.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0051122

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava opreme za Kompleks studentskog doma

Referentni broj: E-VV-1-2019

II.1.2)Glavna CPV oznaka

39100000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet ove nabave je unutarnje uređenje Kompleksa studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku, a sve po vrsti, kvaliteti i količini koja je utvrđena troškovnicima, nacrtima, opisima i ostalim traženim uvjetima naznačenim u Dokumentaciji o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 34 600 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Oprema za kuhinju

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

39314000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR037

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Isporuka i ugradnja predmeta nabave je fco. mjesto gradnje Kompleksa studentskoga doma Sveučilišta u Dubrovniku na novoformiranoj čest. zem. 606/89 k. o. Gruž (adresa Marka Marojice 4, 20000 Dubrovn

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave Grupe 2. – Oprema za kuhinju obuhvaća nabavu, dostavu, montažu i instalaciju do pune gotovosti i dokazane funkcionalnosti nove i neupotrebljavane opreme za kuhinju prema detaljnom opisu Tehničke specifikacije opreme za kuhinju (Prilog 2. Dokumentacije o nabavi) i Troškovnika opreme za kuhinju (Prilog 3. Dokumentacije o nabavi).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (T) / Ponder: 30 bodova

Cijena - Ponder: 70 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 4 700 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 45

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

Nabava robe koja je predmet ovog nadmetanja financira se sredstvima za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, a temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sreds

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Oprema za praonicu

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

42716100

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR037

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Isporuka i ugradnja predmeta nabave je fco. mjesto gradnje Kompleksa studentskoga doma Sveučilišta u Dubrovniku na novoformiranoj čest. zem. 606/89 k. o. Gruž (adresa Marka Marojice 4, 20000 Dubrovn

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave Grupe 2. – Oprema za praonicu obuhvaća nabavu, dostavu, montažu i instalaciju do pune gotovosti i dokazane funkcionalnosti nove i neupotrebljavane opreme za praonicu prema detaljnom opisu Tehničke specifikacije opreme za praonicu (Prilog 4. Dokumentacije o nabavi) i Troškovnika opreme za praonicu (Prilog 5. Dokumentacije o nabavi).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (T) / Ponder: 30 bodova

Cijena - Ponder: 70 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 300 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 45

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

Nabava robe koja je predmet ovog nadmetanja financira se sredstvima za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, a temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sreds

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Svaki gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Ugovorna strana izvršava ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenim u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 11/02/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 31/03/2020

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 11/02/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto: 

Sveučilište u Dubrovniku, Rektorat, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, HRVATSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: 

Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama naručitelja na adresi Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, HRVATSKA.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda ima samo Stručno povjerenstvo za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici Ponuditelja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite: 

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: http://www.dkom.hr/

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

31/12/2019

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: