(HR) Nabavka opreme za provođenje istraživanja (Istraživanje bespilotnih multirotornih letjelica) po grupama (ponovljeni postupak javne nabave)

Datum objave: 03.03.2021. 09:51 / Izvor: Official Journal of the European Union, 03.03.2021.

Hrvatska-Karlovac: Aparati za provjeru i ispitivanje

2021/S 043-107089

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Veleučilište u Karlovcu
Nacionalni registracijski broj: 62820859976
Poštanska adresa: Trg J. J. Strossmayera 9
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR027 Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
E-pošta: acta.obrt@gmail.com
Telefon: +385 47843500
Telefaks: +385 47843503
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.vuka.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0008402

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava opreme za provođenje istraživanja (Istraživanje bespilotnih multirotornih letjelica) po grupama(ponovljeni postupak javne nabave)

Referentni broj: 2/EV-JN_2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

38500000 Aparati za provjeru i ispitivanje

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave čini ponovljeni postupak javne nabave opreme za provođenje istraživanja (Istraživanje bespilotnih multirotornih letjelica), po grupama: Grupa 1: Strojevi i oprema za izradu prototipova, Grupa 2: Oprema za testiranje upravljanja letjelicama, Grupa 3: Oprema za eksperimentalna testiranja letjelica, Grupa 4: Programski paket za matematičko modeliranje i simulacije, Grupa 5: Programski paket za 3D konstruiranje, Grupa 6: Komponente pogonskog podsustava letjelica, Grupa 7: Baterije s opremom, Grupa 8: Upravljački sustav, Grupa 9: Ostali materijali za konstrukciju multirotora i usporedbeni modeli komercijalnih letjelica

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 780 860.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 1: Strojevi i oprema za brzu izradu prototipova

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

42990000 Razni strojevi za posebne namjene

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR027 Karlovačka županija

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave ove Grupe čini nabava strojeva i opreme za izradu prototipova, odnosno uređaja za brzu izradu prototipova

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 20

Cijena - Ponder: 80

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 245 520.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 3

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

Ova nabava provodi se u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, „Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica”, šifra projekta KK.01.1.1.04.0092.

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 2: Oprema za testiranje upravljanja letjelicama

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

38500000 Aparati za provjeru i ispitivanje

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR027 Karlovačka županija

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave ove Grupe čini nabava opreme za testiranje upravljanja letjelicama, odnosno nabava sustava za praćenje gibanja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 20

Cijena - Ponder: 80

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 388 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 3

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

Ova nabava provodi se u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, „Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica”, šifra projekta KK.01.1.1.04.0092.

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 3: Oprema za eksperimentalna testiranja letjelica

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

38300000 Mjerni instrumenti

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR027 Karlovačka županija

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave ove Grupe čini nabava opreme za eksperimentalna testiranja letjelica, odnosno nabava senzor sila i momenata; instrument za mjerenje broja okretaja rotora; istosmjerni izvor napajanja; osciloskop; eksperimentalni postav za ispitivanje pogonskih jedinica; lemna stanica.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 20

Cijena - Ponder: 80

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 174 540.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 3

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

Ova nabava provodi se u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, „Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica”, šifra projekta KK.01.1.1.04.0092.

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 4: Programski paket za matematičko modeliranje i simulacije

Grupa br.: 4

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

48460000 Analitički, znanstveni, matematički ili prognostički programski paket

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR027 Karlovačka županija

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave ove Grupe čini nabava programskog paketa (software) uz pripadajuće licence, odnosno licence programskog paketa za matematičko modeliranje i simulacije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 20

Cijena - Ponder: 80

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 156 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 3

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

Ova nabava provodi se u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, „Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica”, šifra projekta KK.01.1.1.04.0092.

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 5: Programski paket za 3D konstruiranje

Grupa br.: 5

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

48000000 Programski paketi i informacijski sustavi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR027 Karlovačka županija

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave ove Grupe čini nabava programskog paketa (software) uz pripadajuće licence, odnosno licence programskog paketa za 3D konstruiranje

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 20

Cijena - Ponder: 80

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 23 600.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 3

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

Ova nabava provodi se u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, „Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica”, šifra projekta KK.01.1.1.04.0092.

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 6: Komponente pogonskog podsustava letjelica

Grupa br.: 6

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34300000 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR027 Karlovačka županija

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave ove Grupe čini nabava opreme i to komponente pogonskog podsustava letjelica, odnosno bezkolektorski motori multirotora; elektronički regulatori broja okretaja motora multirotora; propeleri (elise) multirotora.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 20

Cijena - Ponder: 80

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 220 720.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 3

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

Ova nabava provodi se u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, „Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica”, šifra projekta KK.01.1.1.04.0092.

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 7: Baterije s opremom

Grupa br.: 7

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

31400000 Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR027 Karlovačka županija

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave ove Grupe čini nabava opreme baterije s opremom i to baterije multirotora; oprema za punjenje i skladištenje baterija.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 20

Cijena - Ponder: 80

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 64 640.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 3

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

Ova nabava provodi se u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, „Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica”, šifra projekta KK.01.1.1.04.0092.

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 8: Upravljački sustav

Grupa br.: 8

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

42961000 Upravljački i kontrolni sustav

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR027 Karlovačka županija

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave ove Grupe čini nabava opreme upravljačkog sustava i to upravljačke jedinice multirotora; senzori multirotora; upravljačke konzole, predajnici i prijemnici; uređaji za telemetriju; lidar, kamere i oprema za stabilizaciju i prikaz slike multirotora.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 20

Cijena - Ponder: 80

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 130 160.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 3

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

Ova nabava provodi se u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, „Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica”, šifra projekta KK.01.1.1.04.0092.

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 9: Ostali materijali za konstrukciju multirotora i usporedbeni modeli komercijalnih letjelica

Grupa br.: 9

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

35613000 Letjelice bez posade

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR027 Karlovačka županija

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave ove Grupe čini nabava materijala za konstrukciju multirotora i usporedbeni modeli komercijalnih letjelica i to dijelovi i potrošni elektronički materijal za distribuciju električne energije multirotora; konstrukcije okvira za multirotore; ploče od polimernih kompozita i ugljičnih vlakana; cijevi od polimernih kompozita i ugljičnih vlakana; bespilotne letjelice i pripadajuća oprema.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 20

Cijena - Ponder: 80

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 377 680.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 3

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

Ova nabava provodi se u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, „Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica”, šifra projekta KK.01.1.1.04.0092.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 06/04/2021

Lokalno vrijeme: 14:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 06/04/2021

Lokalno vrijeme: 14:00

Mjesto: 

Trg J. J. Strossmayera 9, HR-47000 Karlovac.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

26/02/2021

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: