(HR) Nabavka opreme za sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik

Datum objave: 12.02.2021. 10:02 / Izvor: Official Journal of the European Union, 13.02.2021.

Hrvatska-Šibenik: Komunalna vozila

2021/S 030-075359

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik
Nacionalni registracijski broj: 26251326399
Poštanska adresa: Kralja Zvonimira 50
Mjesto: Šibenik
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Poštanski broj: 22000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Vlatka Radeljak Žokalj
E-pošta: vlatka.radeljak.zokalj@vodovodsib.hr
Telefon: +385 22311830
Telefaks: +385 22311830
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vodovodsib.hr
Adresa profila kupca: www.vodovodsib.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F5-0005402
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik - nabava opreme

 

Referentni broj: 18_005
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34144700 Komunalna vozila
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Grupa nabave 1: Nabava specijalnih vozila za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda (Kombinirano vozilo (8 m3) za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi - tip 1 kom1, Kombinirano vozilo (8 m3) za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi - tip 2 kom1, obuka osoblja naručitelja)

Grupa nabave 2: Nabava manjih specijalnih vozila za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda (Kombi vozilo s opremom za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi kom 1, Kombinirano vozilo (3,5 m3) za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi kom2, obuka osoblja naručitelja)

Grupa nabave 3: Nabava sustava za CCTV inspekciju cjevovoda sustava javne odvodnje otpadnih voda (CCTV kamera za cijevi s vozilom i pratećom opremom, obuka osoblja naručitelja).

Grupa nabave 4: Uspostava GIS-a sustava odvodnje otpadnih voda i nabava prateće opreme (GIS softver, unos podataka i prateći radovi, hardverska oprema, obuka osoblja naručitelja).

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 9 420 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Nabava specijalnih vozila za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144700 Komunalna vozila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Šibenik.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava specijalnih vozila za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeno trajanje jamstvenog roka / Ponder: max 10 %
Cijena - Ponder: max 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 365
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.–2020; EU projekt „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik", K.K.06.4.2.26.

 

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Nabava manjih specijalnih vozila za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144700 Komunalna vozila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Šibenik.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava manjih specijalnih vozila za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeno trajanje jamstvenog roka / Ponder: max 10 %
Cijena - Ponder: max 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 900 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 365
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.–2020; EU projekt „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik", K.K.06.4.2.26.

 

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Nabava sustava za CCTV inspekciju cjevovoda sustava javne odvodnje otpadnih voda

 

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
32234000 Televizijske kamere zatvorenog tipa
42415200 Radna vozila
39350000 Oprema za radove na odvodnji
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Šibenik

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava sustava za CCTV inspekciju cjevovoda sustava javne odvodnje otpadnih voda.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeno trajanje jamstvenog roka / Ponder: max 10 %
Cijena - Ponder: max 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 700 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 365
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.–2020; EU projekt „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik", K.K.06.4.2.26.

 

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Uspostava GIS-a sustava odvodnje otpadnih voda i nabava prateće opreme

 

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38221000 Geografski informacijski sustav (GIS ili istovrijedno)
48800000 Informacijski sustavi i poslužitelji
48822000 Računalni poslužitelji
30213000 Osobna računala
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Šibenik.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Uspostava GIS-a sustava odvodnje otpadnih voda i nabava prateće opreme.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka za GIS / Ponder: max 10 %
Cijena - Ponder: max 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 820 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 365
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.–2020; EU projekt „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik", K.K.06.4.2.26.

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti – vrijedi za sve grupe nabave

Gospodarski subjekti su u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Gospodarski subjekt obvezan je u ponudi kao preliminarni dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti dostaviti ispunjen e-ESPD obrazac (Dio IV: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, Upis u strukovni registar, Upis u obrtni registar.) za sve gospodarske subjekte u ponudi

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

 

1. Gospodarski subjekt je obvezan u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ili novčanog pologa.

— Grupa 1 Iznos jamstva za ozbiljnost ponude (HRK) 119 000,00,

— Grupa 2 Iznos jamstva za ozbiljnost ponude (HRK) 86 000,00,

— Grupa 3 Iznos jamstva za ozbiljnost ponude (HRK) 50 000,00,

— Grupa 4 Iznos jamstva za ozbiljnost ponude (HRK) 24 000,00.

2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi (Odabrani je gospodarski subjekt obvezan u roku od 14 dana od dana potpisivanja Ugovora o javnoj nabavi dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u visini od 10 % (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a..

3.Jamstvo za povrat avansa

4. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u Jamstvenom roku – samo za grupe nabave 1, 2 i 3.

 

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

 

Rok, način i uvjeti plaćanja - odredbe primjenjive na sve grupe nabave

Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta uključivo i robe koji su predmet ovog nadmetanja, osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske.

Plaćanje se vrši temeljem računa nakon preuzimanja robe od strane Naručitelja te izdavanja potvrde o primopredaji doznakom na račun GS, podugovaratelja i članova zajednice GS, kako je primjenjivo. Naručitelj se obvezuje dostavljeni račun ovjeriti ili osporiti u roku od 15 dana od dana primitka te ovjereni i neprijeporni dio isplatiti u roku do 60 dana od dana dostave urednog računa.

Odabrani ponuditelj ima pravo na isplatu avansa (predujma) u iznosu od 25 % od cijene ponude bez PDV-a ukoliko isto zatraži. U zamjenu za isplatu avansa, odabrani je ponuditelj Naručitelj prije isplate dužan dostaviti jamstvo iz poglavlja 7.8.3.

 

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

 

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, niti zahtijeva da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora.

Naručitelj zahtijeva od odabrane zajednice gospodarskih subjekata solidarnu odgovornost u izvršenju ugovora, no ne i određeni pravni oblik.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 23/03/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 20/08/2021
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/03/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

Šibenik, Kralja Zvonimira 50, HR-22000.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM)
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: https://www.dkom.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: