(HR) Nabavka preventivnog održavanja (redovni periodički pregledi) VN sklopne opreme u generatorskim poljima i interventni popravci (hitno otklanjanje kvarova) VN sklopne opreme u postrojenjima HOPS-a

Datum objave: 04.07.2017. 09:35 / Izvor: Official Journal of the European Union, 04.07.2017.

Hrvatska-Zagreb: Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme

2017/S 125-255202

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o.
13148821633
Kupska 4
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Dunja Barjaktarić
Telefon: +385 51710780
E-pošta: jn-odrzavanjevn@hops.hr
Telefaks: +385 51271-395
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hops.hr

I.2)Zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F5-0013550
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Preventivno održavanje (redovni periodički pregledi) VN sklopne opreme u generatorskim poljima i interventni popravci (hitno otklanjanje kvarova) VN sklopne opreme u postrojenjima HOPS-a.

 

Referentni broj: 3000-V-8/17
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50532000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je preventivno održavanje (redovni periodički pregledi) VN sklopne opreme u generatorskim poljima i interventni popravci (hitno otklanjanje kvarova) VN sklopne opreme u postrojenjima HOPS-a, u skladu s Tehničkom specifikacijom iz dijela B. ovog DON-a.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 19 900 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

VN sklopna oprema proizvođača „Končar”

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50532000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto obavljanja usluga koje su predmet nabave su rasklopna visokonaponska postrojenja u vlasništvu Naručitelja, a prema Prilogu 2. iz dijela B. DON-a u kojem su specificirane sve adrese objekata sa p.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

VN sklopna oprema proizvođača „Končar“.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij troška - Naziv: Stručno iskustvo / Ponder: 20 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 80 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 11 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

VN sklopna oprema proizvođača „ABB”

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50532000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto obavljanja usluga koje su predmet nabave su rasklopna visokonaponska postrojenja u vlasništvu naručitelja, a prema Prilogu 2. iz dijela B. DON-a u kojem su specificirane sve adrese objekata sa p.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

VN sklopna oprema proizvođača „ABB”.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij troška - Naziv: Stručno iskustvo / Ponder: 20 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 80 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 300 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

VN sklopna oprema proizvođača „Siemens”

 

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50532000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto obavljanja usluga koje su predmet nabave su rasklopna visokonaponska postrojenja u vlasništvu naručitelja, a prema Prilogu 2. iz dijela B. DON-a u kojem su specificirane sve adrese objekata sa p.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

VN sklopna oprema proizvođača „Siemens“.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij troška - Naziv: Stručno iskustvo / Ponder: 20 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 80 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 600 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

3.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

3.1.1. Rješenje o pravu obavljanja djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja te servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove.

Ponuditelj mora dokazati da je ovlašten obavljati djelatnost održavanja i rukovanja uređajima (VN opremom) koji sadrže fluorirane stakleničke plinove (SF6 plin).

U slučaju da naručitelj traži provjeru informacija navedenih u ESPD-u sposobnost iz ove točke se dokazuje:

a) Rješenjem o pravu obavljanja djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja te servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove (sukladno čl. 67. Zakona o zaštiti zraka NN br. 130/11, 47/14), izdanim od strane Hrvatske agencije za zaštitu okoliša, ako je gospodarski subjekt registriran u RH, ili odgovarajući dokument zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, ako ponuditelj za izvršenje predmeta nabave u državi sjedišta mora posjedovati ovlaštenje ili biti član određene organizacije.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.1.6)Tražena jamstva :

 

6.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je u sklopu svoje ponude dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u visini kako slijedi:

—za 1. grupu – VN sklopna oprema proizvođača Končar - 300 000 HRK,

— za 2. grupu – VN sklopna oprema proizvođača ABB - 150 000 HRK,

— za 3. grupu – VN sklopna oprema proizvođača Siemens - 100 000 HRK.

6.2. Jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma

A) Ukoliko naručitelj dobije više od 1 ponude za pojedinu grupu predmeta nabave, ponuditelj s kojim se sklopi OS će dostaviti jamstvo za dobro ispunjenje ugovora, u obliku bjanko zadužnice;

B) Ukoliko naručitelj dobije samo 1 ponudu za pojedinu grupu predmeta nabave, ponuditelj će, ukoliko će njegova ponuda biti odabrana kao najpovoljnija, prilikom sklapanja OS-a dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma u visini od 10 % ugovorenog iznosa okvirnog sporazuma bez PDV-a, u obliku bankarske garancije.

 

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

 

Nije predviđeno plaćanje predujma te naručitelj ne osigurava instrumente osiguranja plaćanja.

Račune će naručitelj platiti u roku 60 dana uplatom na transakcijski račun (IBAN) odabranog ponuditelja, člana zajednice ponuditelja za onaj dio okvirnog sporazuma koji je on izvršio ako se okvirni sporazum sklapa sa zajednicom ponuditelja, a zajednica ponuditelja ne odredi drugačije, odnosno podugovaratelja ako mu je dio okvirnog sporazuma dan u podugovor. Za plaćanje nakon roka od 60 dana, odabrani ponuditelj odnosno podugovaratelj ima pravo obračunati ugovornu stopu zatezne kamate od 6 % godišnje za razdoblje od 61. dana.

Plaćanje će se izvršiti na temelju računa izvršitelja i zapisnika o izvršenim uslugama.

 

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

 

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja okvirnog sporazuma u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog sporazuma.

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

14.2. Klauzula o integritetu

Od ponuditelja u ovom postupku nabave očekuje se sljedeće:

a) korektnost u postupku nabave;

b) izostanak bilo kakve zabranjene prakse u svezi s postupkom nadmetanja;

c) da je suglasan s provedbom revizije cijelog postupka nabave od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i sankcija ako se krše pravila.

14.3. Obvezne izjave

A) Odabrani ponuditelj će prije sklapanja OS-a biti obvezan potpisati izjavu o prihvaćanju svih uvjeta i zahtjeva naručitelja vezanih uz upravljanje sustavom zaštite okoliša pri izvršenju predmetnih usluga, sukladno kod naručitelja implementiranom sustavu kontrole kvalitete u području upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001;

B) Odabrani ponuditelj će prije sklapanja OS-a biti obvezan potpisati izjavu o prihvaćanju svih uvjeta i zahtjeva naručitelja vezanih uz primjenu pravila i mjera zaštite na radu, sukladno Glasniku HOPS d. o. o. br. 3. od 28.4.2015.

 

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 31/07/2017
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 31/07/2017
Lokalno vrijeme: 12:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/06/2017

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: