(HR) Nabavka računala i računalne opreme

Datum objave: 15.01.2020. 09:31 / Izvor: Official Journal of the European Union, 15.01.2020.

Hrvatska-Split: Razna računalna oprema

2020/S 010-018934

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Sveučilište u Splitu
Nacionalni registracijski broj: 29845096215
Poštanska adresa: Poljička cesta 35
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivana Bakotin Košta
E-pošta: ivana.bakotin@unist.hr
Telefon: +385 21558256
Telefaks: +385 21364183

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.unist.hr

Adresa profila kupca: www.unist.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0001030

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Računala i računalna oprema

Referentni broj: VV/05/2019-A

II.1.2)Glavna CPV oznaka

30236000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet ove nabave su računala i računalna oprema. Detaljan opis predmeta nabave naveden je u tehničkim specifikacijama i troškovnicima za svaku grupu predmeta nabave, koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 015 363.24 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Računalna oprema

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

42997300

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR035

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prema točki 2.7. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Nabavlja se računalna oprema u sklopu projekta „Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST, te KTF-ST kroz razvoj znanstveno istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“ (KK.01.1.1.02.0018).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 20

Cijena - Ponder: 80

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 495 121.24 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 60

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

1. grupa predmeta nabave realizira se u sklopu projekta „Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST, te KTF-ST kroz razvoj znanstveno istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakul

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Računalna oprema

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

30236000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR035

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prema točki 2.7. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Računalna oprema se nabavlja u sklopu projekta „Stavljanje u funkciju novoizgrađene nastambe za pokusne životinje na Sveučilištu u Splitu" ref. oznake KK.01.1.1.02.0026.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 20

Cijena - Ponder: 80

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 21 120.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 30

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

2. grupa predmeta nabave realizira se u sklopu projekta "Stavljanje u funkciju novoizgrađene nastambe za pokusne životinje na Sveučilištu u Splitu" ref. oznake KK.01.1.1.02.0026, koji sufinancira Eu

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Računala i računalna oprema

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

30236000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR035

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prema točki 2.7. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Računala i računalna oprema se nabavlja za potrebe Sveučilišta u Splitu i njegovih odjela.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 20

Cijena - Ponder: 80

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 499 122.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 30

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Svaki gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 10/02/2020

Lokalno vrijeme: 13:30

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 10/02/2020

Lokalno vrijeme: 13:30

Mjesto:

Poljička cesta 35, Split, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

10/01/2020

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: