(HR) Nabavka računalne opreme

Datum objave: 30.12.2019. 10:11 / Izvor: Official Journal of the European Union, 30.12.2019.

Hrvatska-Zagreb: Računarska oprema i potrepštine

2019/S 250-620254

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Institut Ruđer Bošković
Nacionalni registracijski broj: 69715301002
Poštanska adresa: Bijenička cesta 54
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Darko Cvitanović
E-pošta: dcvitan@irb.hr
Telefon: +385 14561057

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.irb.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0050394

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: Znanstveno istraživačka djelatnost

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Računalna oprema

Referentni broj: 297

II.1.2)Glavna CPV oznaka

30200000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Nabava računalne opreme.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 000 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Osobna računala i monitori

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

30213000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Osobna računala i monitori.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Naručitelj okvirno određuje kriterije za odabir ponude te će ih preciznije odrediti u pozivu na dostavu ponuda za svaku zasebnu nabavu.Više informacija nalazi se u dokumentaciji o nabavi. / Ponder: Navedeno u DON

Cijena - Ponder: Navedeno u DON

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 500 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Početak: 29/01/2020

Završetak: 31/12/2021

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani

Predviđeni minimalni broj: 1

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: da

Opis opcija: 

Dinamički sustav nabave se uspostavlja za razdoblje do 31.12.2021. uz opciju produljenja na daljnje dvije godine odnosno do 31.12.2023. ili dok ukupna plaćanja na temelju zaključenih ugovora ne dosegnu procijenjenu vrijednost nabave.

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Računalna oprema za posebne namjene

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

30210000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Kako je navedeno u Dokumentaciji za nabavu.

II.2.4)Opis nabave:

Računalna oprema za posebne namjene.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Naručitelj okvirno određuje kriterije za odabir ponude te će ih preciznije odrediti u pozivu na dostavu ponuda za svaku zasebnu nabavu.Više informacija nalazi se u dokumentaciji o nabavi. / Ponder: Navedeno u DON

Cijena - Ponder: Navedeno u DON

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 500 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Početak: 29/01/2020

Završetak: 31/12/2021

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani

Predviđeni minimalni broj: 1

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: da

Opis opcija: 

Dinamički sustav nabave se uspostavlja za razdoblje do 31.12.2021. uz opciju produljenja na daljnje dvije godine odnosno do 31.12.2023. ili dok ukupna plaćanja na temelju zaključenih ugovora ne dosegnu procijenjenu vrijednost nabave..

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Ograničeni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 28/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite: 

Sukladno članku 407. Zakona o javnoj nabavi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

27/12/2019

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: